soutěž o den přátelství – všeobecné podmínky

Language Specific Image

Podmínky soutěže Hostelworld.com

 1. Podrobnosti soutěže jsou uvedeny níže:

Název soutěže: Soutěž o Den přátelství
Popis výhry:
Dvě noci pro dvě osoby v hostelu na stránkách hostelworld.com. Výhru je třeba vyzvednout do 30. září 2017. V ceně nejsou zahrnuty žádné cestovní náklady
Výhru je nutné převzít do 30. 9. 2017.
Výhra nezahrnuje žádné cestovní náklady.
Výhru získá jeden výherce.
Výhra nesmí přesáhnout 300 EUR na osobu
Slosování je otevřené: Slosování bude otevřeno pro účast od 10:00 britského času (GMT) dne 30. 8. 2017 do 22:00 GMT dne 1. 8. 2017.
Datum konání losování: Slosování o cenu proběhne 1.8.2017 v 10:00 GMT. Výherce (výherci)/alternativní výherce (výherci) bude (budou) informován (informováni) prostřednictvím: 23.8.2017 Výherce (výherci)/alternativní výherce (výherci) bude (budou) informován (informováni) pořadatelem prostřednictvím soutěžního příspěvku na facebookové stránce pořadatele.
Datum, do kterého si musí výherce/výherci vyzvednout výhru: Do pěti (5) kalendářních dnů od data oznámení, že se stali výhercem v souladu s bodem 8/do 10:00 GMT dne 23. 8. 2017
Datum, do kterého si náhradní výherce (výherci) musí vyzvednout svou cenu: Do tří (3) kalendářních dnů od data oznámení, že se stali alternativními výherci v souladu s bodem 8/do 11:00 GMT dne 10. 8. 2017
Požadavky na účast: Soutěžící musí označit svého přítele, se kterým by se podělil o výhru, a to tak, že ho uvede v příspěvku na Facebooku na stránce pořadatele.

 1. Pořadatelem slosování je společnost Hostelworld.com Limited (dále jen “pořadatel”) se sídlem Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko.
 2. Účastí v losování “účastník” souhlasí s těmito podmínkami a souhlasí s tím, že rozhodnutí pořadatele je závazné a konečné.
 3. Pro účast ve slosování není nutný žádný nákup.
 4. Výhru poskytuje pořadatel a případně partner.
 5. Pořadatel nevlastní ani neprovozuje žádnou ze služeb, které jsou poskytovány v rámci Výhry. Aby mohl výherce (výherci) využít výhru, musí souhlasit s příslušnými podmínkami nebo smlouvou, které vyžadují třetí strany poskytující výhru, včetně případného partnera. Výherce (výherci) bere (berou) na vědomí, že pořadatel nebude stranou takových smluv s dodavateli třetích stran a nebude vůči výherci (výhercům) odpovědný za podmínky těchto smluv, ať už přímo či nepřímo.
 6. Výhra je závislá na dostupnosti a závisí na uvážení pořadatele a případně partnera.
 7. Výhra je nepřenosná, nelze ji použít v kombinaci s jinou nabídkou a může ji získat pouze výherce (výherci), kterého (které) pořadatel oznámí v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše.
 8. Pokud cena zahrnuje letenky, bude použité letiště odletu záviset na přímé dostupnosti z nejbližšího dostupného mezinárodního letiště výherce (výherců), které nemusí být nutně nejbližší.
 9. Výherce (výherci) může potřebovat pro cestu do země, ve které se cena nachází, vízum, které by si měl (měli) vyřídit na vlastní náklady na místním velvyslanectví příslušné země. Výherce (výherci) odpovídá (odpovídají) za splnění vízových požadavků příslušné země. Schválení je na uvážení velvyslanectví příslušné země a pořadatel a partner nenesou odpovědnost za případné zamítnutí žádosti o vízum.
 10. Cestovní pojištění není součástí ceny a výherce (výherci) je odpovědný za sjednání vhodného pojištění pro své potřeby, pokud je pro něj cena relevantní.
 11. Účastníci musí být starší 18 (osmnácti) let. Každý Účastník je povinen úplně a správně vyplnit přihlašovací formulář, včetně jména, příjmení a e-mailové adresy. Účastník se účastní slosování na vlastní nebezpečí a z vlastní iniciativy a odpovídá za dodržování místních zákonů v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Účast ve Slosování může být podle zákonů příslušné jurisdikce nezákonná, a pokud je účast ve Slosování nezákonná, porušuje Účastník tyto podmínky a bude ze Slosování okamžitě vyloučen.
 12. Slosování se nemohou účastnit zaměstnanci nebo zástupci Pořadatele nebo jakýchkoli přidružených společností nebo dceřiných společností nebo jakýchkoli třetích stran zapojených do Slosování, včetně případného Partnera.
 13. Slosování se lze zúčastnit v termínech uvedených v bodě 1 výše. Účastníci budou povinni splnit veškeré požadavky na účast ve Slosování. Slosování o Cenu se uskuteční v den uvedený v bodě 1 výše.
 14. Výherce (výherci) losování bude (budou) vybrán (vybráni) náhodně pořadatelem ze všech přihlášek, které splňují podmínky účasti.
 15. Účastí ve slosování každý účastník souhlasí s tím, aby pořadatel použil jeho jméno a státní příslušnost k zobrazení jako výherce na webových stránkách Hostelworld.com.
 16. Účastí ve slosování Účastník souhlasí s tím, že se v případě, že se stane Výhercem, zúčastní propagační činnosti, kterou si Pořadatel přiměřeně vyžádá, například poskytne Pořadateli obsah pro webové stránky Hostelworld.com, blog, elektronické zpravodaje a kanály sociálních médií pro další marketingové účely po skončení slosování.
 17. Účastí v losování účastník souhlasí s odběrem elektronických zpravodajů Hostelworld.com.
 18. Výherce (výherci) si vyzvedne (vyzvednou) cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že výherce do tohoto data neodpoví písemně prostřednictvím e-mailu, rozhodne se cenu nepřijmout, není způsobilý k účasti ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Pořadatel poté provede losování ze všech zbývajících způsobilých příspěvků a jako výherce příslušné ceny bude vybrán náhradní účastník (dále jen “náhradní výherce”).
 19. Náhradní výherce bude vyrozuměn v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše. Alternativní výherce si vyzvedne cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že náhradní výherce do tohoto data písemně neodpoví e-mailem, rozhodne se cenu nepřevzít, není způsobilý pro účast ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Výhra bude poté vrácena do soupisu a slosování bude ukončeno.
 20. Na jednu e-mailovou adresu, případně účet na sociálních sítích (poslední příspěvek) bude přijat pouze jeden příspěvek. Pořadatel nebude akceptovat více přihlášek s použitím stejné e-mailové adresy nebo účtu na sociální síti.
 21. V případě sporu ohledně totožnosti osoby, která odeslala online vstup, bude vstup považován za odeslaný oprávněným držitelem e-mailového účtu nebo účtu na sociální síti.
 22. Každý účastník zprošťuje pořadatele a jeho zaměstnance, zástupce, subdodavatele a konzultanty odpovědnosti za veškeré ztráty, škody, práva, nároky a žaloby jakéhokoli druhu v souvislosti s losováním nebo v důsledku přijetí, držení nebo použití jakékoli ceny, mimo jiné včetně zranění osob, poškození majetku a nároků založených na právech na publicitu, pomluvě nebo narušení soukromí.
 23. Podmínkou převzetí jakékoli ceny Účastníkem je, že Účastník uzavře všechna příslušná prohlášení a další dokumenty a poskytne součinnost, kterou může Pořadatel v rozumné míře požadovat.
 24. Pořadatel neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z těchto podmínek v důsledku příčin, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně požárů, stávek (vlastních nebo jiných zaměstnanců), povstání nebo nepokojů, embarg, zpoždění v dopravě, požadavků nebo nařízení jakýchkoli civilních nebo vojenských orgánů, počítačových virů, chyb, neoprávněných zásahů, podvodů nebo technických poruch, a pořadatel je oprávněn zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit slosování a tyto podmínky bez jakékoli odpovědnosti.
 25. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči účastníkům, upravit nebo přerušit toto slosování nebo omezit jeho dostupnost pro jakoukoli osobu.
 26. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s irskými zákony a účastník tímto souhlasí s tím, že ve prospěch pořadatele a aniž by bylo dotčeno právo pořadatele obrátit se na jakýkoli jiný soud příslušné jurisdikce, budou mít irské soudy pravomoc projednat a rozhodnout jakoukoli žalobu, úkon nebo řízení, které by mohly vzniknout na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, a pro tyto účely se účastník neodvolatelně podřizuje jurisdikci těchto soudů.

Obrázek: Giulia Rossi v Salar de Uyuni – Bolívie

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top