Vilkår og betingelser for Tag a Diva-konkurrencen

Se privatlivspolitik her.

Vilkår og betingelser for Hostelworld.com

1. Beskrivelse af konkurrencen: Konkurrencens navn (“lodtrækningen”): “Tag A Diva Competition” Beskrivelse af præmien (“Præmien”): Præmien inkluderer en 7-nætters rejse til den destination, som “vinderen” vælger, når han/hun deltager i konkurrencen på Hostelworlds Facebook-opslag/Instagram-opslag. Præmien er for to personer (vinderen og deres nominerede ven (som defineret nedenfor)). Vinderen skal vælge fra en liste med 27 hostels, når han/hun deltager i konkurrencen(se her). Præmien inkluderer også gratis returflyvninger på økonomiklasse for vinderen og deres nominerede ven fra den nærmeste tilgængelige internationale lufthavn (eller, hvis relevant, indenrigslufthavn), op til en samlet maksimumpris på 2.000 euro i alt.

Indkvarteringstype: Et privat værelse til vinderen og den nominerede ven. Indkvarteringstypen vil være afhængig af tilgængelighed.

Rejsen skal finde sted mellem den 1. juni 2018 og den 31. januar 2019.

Præmien inkluderer 1.000 euro i lommepenge, som vil blive givet til vinderen før rejsen (kan f.eks. bruges til at dække transport, måltider osv.). Pengene leveres af promotoren og vil blive overført til vinderen, når vinderens bankoplysninger er oplyst.

Vinderen er ansvarlig for alle skatter, omkostninger og andre udgifter, der ikke udtrykkeligt er inkluderet i præmien, og accepterer, at når han/hun accepterer præmien, gør han/hun det helt på egen risiko og eget ansvar.

Præmien kan ikke modsvares af kontanter.

Præmien vil blive leveret til den e-mailadresse, som vinderen har oplyst efter at være blevet valgt og kontaktet. Antal vindere (“vinderen”): Der vil være én (1) global vinder af præmien på tværs af alle kanaler. Vinderen vil kunne tage en (1) ven med på rejsen (“den nominerede ven”).

Tredjepartsudbyder af præmien (“partneren”): N/A

Lodtrækningen er åben: Lodtrækningen vil være åben for deltagelse fra kl. 17.00 GMT den 11. april 2018 til kl. 14.00 GMT den 30. april 2018.1

Dato, hvor lodtrækningen finder sted: Lodtrækningen om præmien vil blive afholdt kl. 15 GMT den 1. maj 2018. 2 Det vil være en tilfældig lodtrækning.

Vinderen/den alternative vinder vil blive underrettet af: Vinderen/den alternative vinder vil blive underrettet af arrangøren via e-mail. Dato, hvor vinderen skal gøre krav på sin præmie: Inden for tre (3) kalenderdage fra datoen for meddelelsen om, at de er en vinder i overensstemmelse med punkt 8.

Dato for, hvornår en alternativ vinder skal gøre krav på sin præmie: Inden for tre (3) kalenderdage fra datoen for meddelelsen om, at de er en alternativ vinder i overensstemmelse med punkt 8. Hvis den første alternative vinder ikke er i stand til at bekræfte sin præmie inden for tre (3) kalenderdage, vil den anden alternative vinder blive underrettet, og dette vil gentage sig løbende.

2. Arrangøren af lodtrækningen er Hostelworld.com Limited (herefter kendt som “arrangøren”) med adresse på Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.

3. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer “deltageren” at være bundet af disse vilkår og betingelser og accepterer, at arrangørens beslutning er bindende og endelig.

4. Intet køb er nødvendigt for at deltage i lodtrækningen.

5. Præmien stilles til rådighed af arrangøren og, hvor det er relevant, partneren.

6. Arrangøren ejer eller driver ikke nogen af de tjenester, der leveres som en del af præmien. For at gøre brug af præmien skal vinderen og den nominerede ven acceptere alle relevante vilkår og betingelser eller kontrakter, der kræves af de tredjeparter, der leverer præmien, herunder, hvor det er relevant, partneren. Vinderen anerkender, at arrangøren ikke vil være part i sådanne aftaler med tredjepartsleverandørerne og ikke vil være ansvarlig over for vinderen med hensyn til vilkårene i disse aftaler, hverken direkte eller indirekte.

7. Præmien er afhængig af tilgængelighed og er efter arrangørens og, hvor det er relevant, partnerens skøn.

8. Præmien kan ikke overdrages, kan ikke bruges i forbindelse med andre tilbud og kan kun kræves af vinderen, der underrettes af arrangøren i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i paragraf 1 ovenfor. For at gøre krav på præmien skal vinderen og den nominerede ven muligvis acceptere visse vilkår og betingelser, som vil blive sendt til vinderen, når de får besked om, at de har vundet præmien i overensstemmelse med paragraf 1.

9. Hvis præmien omfatter flyrejser, vil den anvendte afrejselufthavn afhænge af den direkte tilgængelighed fra vinderens nærmeste indenlandske eller internationale lufthavn, som ikke nødvendigvis er den nærmeste.

10. Vinderen og den nominerede ven skal muligvis have et visum for at rejse til det land, hvor præmien befinder sig, hvilket de skal arrangere med det relevante lands lokale ambassade for egen regning. Det er vinderens og den nominerede vens ansvar at overholde eventuelle visumkrav i det relevante land. Godkendelse sker efter det relevante lands ambassades skøn, og arrangøren og partneren kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle visumansøgninger, der afvises.

11. Rejseforsikring er ikke inkluderet i præmien, og det er vinderens og den nominerede vens ansvar at arrangere passende dækning til deres behov, hvis dette er relevant for præmien.

12. Deltagere og den nominerede ven skal være 18 (atten) år eller derover. Deltagerne skal tagge den ven, som de vil dele præmien med, ved at @nævne dem i konkurrencens Facebook- eller Instagram-opslag på arrangørens Facebook- eller Instagram-side og nævne det vandrerhjem, de ønsker at bo på. Den fulde liste over tilgængelige hostels er her. Eksempel: “@JohnSmith Jeg vil gerne bo på Freehand LA!” Ved at deltage i lodtrækningen gør deltageren det på egen risiko og på eget initiativ og er ansvarlig for at overholde lokale love, i det omfang lokale love gælder. Deltagelse i lodtrækningen kan være ulovlig i henhold til lovgivningen i den gældende jurisdiktion, og hvis deltagelse i lodtrækningen er ulovlig, vil deltageren overtræde disse vilkår og betingelser og vil straks blive diskvalificeret fra lodtrækningen.

13. Lodtrækningen er ikke åben for ansatte eller agenter hos arrangøren eller tilknyttede virksomheder eller datterselskaber eller tredjeparter, der er involveret i lodtrækningen, herunder, hvor det er relevant, partneren.

14. Lodtrækningen er åben for deltagelse mellem de datoer, der er angivet i paragraf 1 ovenfor. Deltagerne er forpligtet til at overholde eventuelle adgangskrav. Lodtrækningen om præmien vil blive afholdt på den dato, der er angivet i punkt 1 ovenfor.

15. Vinderen af lodtrækningen udvælges tilfældigt af arrangøren blandt alle bidrag, der opfylder adgangskravene.

16. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer hver deltager, at arrangøren må bruge deres navn og bopælsland, som vil blive vist som en vinder på Hostelworld.com-bloggen samt på Facebook- og Instagram-opslaget.

17. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer hver deltager, i tilfælde af at de er en vinder, at deltage i sådanne salgsfremmende aktiviteter, som arrangøren med rimelighed anmoder om, såsom at give arrangøren indhold (f.eks. billeder, Instagram-historier eller videoer) til Hostelworld.com’s hjemmeside, blog, nyhedsbreve og sociale mediekanaler til yderligere markedsføringsformål efter lodtrækningen.

18. Vinderen skal gøre krav på præmien inden den dato, der er angivet i punkt 1. Hvis en vinder undlader at svare skriftligt via e-mail inden denne dato, vælger ikke at acceptere præmien, ikke er kvalificeret til lodtrækningen eller undlader at udfylde, underskrive og returnere ethvert dokument, der kræves af arrangøren, diskvalificeres han/hun øjeblikkeligt fra lodtrækningen, og han/hun skal straks give afkald på enhver ret eller berettigelse til præmien. Arrangøren trækker derefter lod blandt alle resterende kvalificerede bidrag, og en alternativ deltager udvælges som vinder af den relevante præmie (“den alternative vinder”).

19. Den alternative vinder underrettes i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i paragraf 1 ovenfor. Den alternative vinder skal gøre krav på præmien inden den dato, der er angivet i punkt 1. I tilfælde af at den alternative vinder ikke svarer skriftligt via besked på Facebook eller Instagram inden denne dato, vælger ikke at acceptere præmien, ikke er berettiget til lodtrækningen eller ikke behørigt udfylder, udfører og returnerer ethvert dokument, der kræves af arrangøren, skal han/hun straks diskvalificeres fra lodtrækningen, og han/hun skal straks give afkald på enhver ret eller berettigelse til præmien. Præmien vil derefter blive genudstedt til den næste alternative vinder på en rullende basis.

20. Kun én tilmelding pr. konto på sociale medier (sidste tilmelding) vil blive accepteret. Arrangøren accepterer ikke flere tilmeldinger fra den samme konto på sociale medier.

21. I tilfælde af uenighed om identiteten på den person, der har indsendt en online tilmelding, vil tilmeldingen blive betragtet som indsendt af den autoriserede kontohaver af kontoen på det sociale medie.

22. Hver deltager fritager og holder arrangøren og dennes medarbejdere, agenter, underleverandører og konsulenter skadesløse for alle tab, skader, rettigheder, krav og handlinger af enhver art i forbindelse med lodtrækningen eller som følge af accept, besiddelse eller brug af en præmie, herunder uden begrænsning personskade, tingskade og krav baseret på offentlighedsrettigheder, ærekrænkelse eller krænkelse af privatlivets fred.

23. En deltagers modtagelse af en præmie er betinget af, at deltageren og den nominerede ven underskriver alle relevante erklæringer og anden dokumentation og yder den assistance, som arrangøren med rimelighed kan kræve.

24. Arrangøren er ikke ansvarlig for brud på sine forpligtelser herunder som følge af årsager uden for arrangørens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, strejker (af egne eller andre medarbejdere), oprør eller optøjer, embargoer, forsinkelser i transport, krav eller bestemmelser fra civile eller militære myndigheder, computervirus, bugs, manipulation, uautoriseret indgriben, svindel eller tekniske fejl, og arrangøren er berettiget til at

annullere, afslutte, ændre eller suspendere lodtrækningen og disse vilkår og betingelser uden ansvar.

25. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller afbryde denne lodtrækning eller begrænse dens tilgængelighed for enhver person, til enhver tid, af enhver eller ingen grund, og uden forudgående varsel eller ansvar over for deltagerne.

26. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Irland, og deltageren accepterer hermed, at domstolene i Irland til fordel for arrangøren og uden at det berører arrangørens ret til at anlægge sag ved enhver anden domstol med kompetent jurisdiktion, skal have jurisdiktion til at høre og afgøre enhver retssag, handling eller procedure, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, og til sådanne formål underkaster deltageren sig uigenkaldeligt sådanne domstoles jurisdiktion.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top