Interrail-tävling: Villkor och bestämmelser

1. Beskrivning av tävlingen

Interrail.com & Hostelworld partnerskapstävling
Beskrivning av priset (“Priset”): “Priset” består av:

. Två (2) Interrail Global Pass

Global Pass är giltigt för obegränsade resor i upp till 30 länder inom en period av 1 månad. Länder som ingår: Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Österrike.

Endast personer bosatta i Europa kan resa med ett Interrail Pass.

Interrail Global Pass är giltigt för 1 utresa och 1 inresa i ditt bosättningsland.

Passet kommer att tillhandahållas av Interrail.

. Boende på vandrarhem upp till ett värde av 350 euro. Boendet kommer att tillhandahållas av Hostelworld. Typ av boende: Blandad sovsal eller privat rum för “Vinnaren” och dennes vän. Boendeformen beror på tillgänglighet.

Resan måste äga rum mellan den1 januari 2018 och den 31 december 2018.

Vinnaren är ansvarig för alla skatter, kostnader och andra utgifter som inte uttryckligen ingår i priset, och samtycker till att han/hon accepterar priset helt på egen risk och eget ansvar.

Det finns ingen kontant motsvarighet till “Priset”.

“Priset” kommer att levereras till den (e-post)adress som “Vinnaren” anger efter att ha valts ut och kontaktats.

Antal vinnare (vinnare) (“vinnare”): Det kommer att finnas en (1) global “Vinnare” av “Priset” i alla kanaler. “Vinnaren” kommer att kunna ta med sig en (1) vän på den här resan.
Dragningen är öppen: Dragningen kommer att vara öppen för deltagande från kl. 10.00 GMT den 7 december 2017 till kl. 18.00 GMT den 13 december 2017.
Datum då dragningen kommer att äga rum: Dragningen av priset kommer att hållas den 14 december 2017 kl. 15.00 GMT. Det kommer att vara en slumpmässig dragning.
Vinnare/alternativa vinnare kommer att meddelas av: “Vinnaren”/den alternativa “Vinnaren”/de alternativa “Vinnarna” meddelas av Arrangören via Facebook-meddelande.
Datum då vinnaren/vinnarna måste göra anspråk på sitt pris: Inom tre (3) kalenderdagar från dagen för meddelande om att de är en “Vinnare” i enlighet med klausul 8 den 17 december 2017.
Datum då alternativa vinnare måste hämta sitt pris: Inom tre (3) kalenderdagar från datumet för meddelande om att de är en alternativ “Vinnare” i enlighet med klausul 8 den 20 december 2017. Om den första alternativa vinnaren inte kan bekräfta sitt pris inom tre (3) kalenderdagar, kommer den andra alternativa “vinnaren” att meddelas och detta kommer att upprepas på en rullande basis.
Deltagarkrav (“Deltagarkraven”) Deltagare måste tagga den vän som de skulle dela priset med genom att @nämna dem på tävlingens Facebook-inlägg på arrangörens Facebook-sida.
 1. Arrangören av dragningen är Hostelworld.com Limited på Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.
 2. Genom att delta i dragningen samtycker “deltagaren” till att vara bunden av dessa regler och villkor och samtycker till att arrangörens beslut är bindande och slutgiltigt.
 3. Inget köp är nödvändigt för att delta i dragningen.
 4. Priset tillhandahålls av arrangören och, i förekommande fall, partnern.
 5. Arrangören äger eller driver inte någon av de tjänster som tillhandahålls som en del av priset. För att kunna ta del av priset måste vinnarna godkänna alla relevanta villkor eller avtal som krävs av de tredje parter som tillhandahåller priset, inklusive, i förekommande fall, partnern. Vinnarna bekräftar att Arrangören inte kommer att vara part i några sådana avtal med tredjepartsleverantörerna, och kommer inte att vara ansvarig gentemot Vinnarna med avseende på villkoren i dessa avtal vare sig direkt eller indirekt.
 6. Priset är beroende av tillgänglighet och avgörs av Arrangören och, i förekommande fall, Partnern.
 7. Priset kan inte överlåtas, kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande och kan endast hämtas ut av de vinnare som meddelas av arrangören i enlighet med det förfarande som beskrivs i klausul 1 ovan.
 8. Om priset inkluderar flyg kommer den avreseflygplats som används att vara beroende av den direkta tillgängligheten från vinnarens närmaste tillgängliga internationella flygplats, vilket inte nödvändigtvis behöver vara den närmaste.
 9. Vinnarna kan behöva visum för att resa till det land där Priset finns, vilket de bör ordna med det relevanta landets lokala ambassad, på egen bekostnad. Det är Vinnarnas ansvar att uppfylla eventuella visumkrav i det relevanta landet. Godkännande sker enligt det relevanta landets ambassads bedömning och arrangören och partnern kan inte hållas ansvariga för eventuella visumansökningar som avslås.
 10. Reseförsäkring ingår inte i priset och det är vinnarens ansvar att ordna ett lämpligt skydd för hans/hennes behov om detta är relevant för priset.
 11. Deltagare och deras nominerade vän måste vara 18 (arton) år eller äldre. Genom att delta i dragningen gör deltagaren det på egen risk och på eget initiativ, och ansvarar för att följa lokala lagar, i den utsträckning lokala lagar gäller. Deltagande i dragningen kan vara olagligt enligt lagarna i den tillämpliga jurisdiktionen och om deltagande i dragningen är olagligt kommer deltagaren att bryta mot dessa villkor och kommer omedelbart att diskvalificeras från dragningen. Vinnaren och dennes nominerade vän måste fullständigt och korrekt fylla i ett formulär som tillhandahålls av Arrangören, inklusive förnamn, efternamn och e-postadress.
 12. Dragningen är inte öppen för anställda eller agenter hos Arrangören eller något anslutet företag eller dotterbolag eller någon tredje part som är involverad i dragningen inklusive, i förekommande fall, Partnern.
 13. Dragningen är öppen för deltagande mellan de datum som anges i klausul 1 ovan. Deltagarna måste uppfylla eventuella inträdeskrav. Dragningen av priset kommer att hållas på det datum som anges i klausul 1 ovan.
 14. Vinnaren/vinnarna av dragningen ska väljas slumpmässigt av arrangören bland alla bidrag som uppfyller anmälningskraven.
 15. Genom att delta i dragningen samtycker varje deltagare, och bekräftar samtycket från sin nominerade vän, till att arrangören får använda deras namn och nationalitet, som kommer att visas som en vinnare på Hostelworld.com-bloggen samt på Facebook-inlägget och kommer att inhämta samtycke från sin nominerade vän för användning av deras namn.
 16. Genom att delta i dragningen samtycker deltagaren, och bekräftar samtycket från sin nominerade vän, i händelse av att de är en vinnare, att delta i sådan marknadsföringsaktivitet som rimligen begärs av arrangören, såsom att förse arrangören med innehåll (t.ex. bilder, Instagram stories eller videor) för Hostelworld.com webbplats, blogg, e-nyhetsbrev och sociala mediekanaler för ytterligare marknadsföringssyften efter dragningen.
 17. Genom att delta i dragningen samtycker deltagaren, och bekräftar samtycket från sin nominerade vän, till att prenumerera på Hostelworld.com:s e-nyhetsbrev.
 18. Vinnaren/vinnarna ska göra anspråk på priset senast det datum som anges i klausul 1. Om en Vinnare inte svarar skriftligen via e-post senast det datumet, väljer att inte acceptera Priset, inte är berättigad till Dragningen eller underlåter att vederbörligen fylla i, underteckna och returnera något dokument som krävs av Arrangören, ska han/hon omedelbart diskvalificeras från Dragningen och han/hon ska omedelbart avsäga sig all rätt eller berättigande till Priset. Arrangören ska sedan dra en lott bland alla återstående kvalificerade bidrag och en alternativ deltagare ska väljas ut som vinnare av det relevanta priset (“den alternativa vinnaren”).
 19. Den alternativa vinnaren ska meddelas i enlighet med det förfarande som beskrivs i klausul 1 ovan. Den alternativa vinnaren ska göra anspråk på priset senast det datum som anges i klausul 1. Om den alternativa vinnaren inte svarar skriftligen via e-post senast det datumet, väljer att inte acceptera priset, inte är berättigad till dragningen eller inte korrekt fyller i, undertecknar och returnerar något dokument som krävs av arrangören, ska han/hon omedelbart diskvalificeras från dragningen och han/hon ska omedelbart avsäga sig all rätt eller berättigande till priset. Priset ska sedan återutdelas till nästa alternativa vinnare på rullande basis.
 20. Endast ett bidrag per e-postadress eller, i förekommande fall, konto på sociala medier (sista bidrag) kommer att accepteras. Arrangören kommer inte att acceptera flera bidrag som använder samma e-postadress eller sociala mediekonto.
 21. I händelse av en tvist angående identiteten på den person som skickade in ett onlinebidrag, kommer bidraget att anses ha skickats in av den auktoriserade kontoinnehavaren av e-postadressen eller kontot på sociala medier.
 22. Varje deltagare befriar och håller, och bekräftar avtalet för sin nominerade vän, arrangören och dess anställda, agenter, underleverantörer och konsulter inte ansvariga för några och alla förluster, skador, rättigheter, anspråk och åtgärder av något slag i samband med dragningen eller till följd av godkännande, innehav eller användning av något pris, inklusive utan begränsning, personskada, skada på egendom och anspråk baserade på publicitetsrättigheter, ärekränkning eller intrång i den personliga integriteten.
 23. En deltagares mottagande av ett pris är villkorat av att deltagaren utför alla relevanta godkännanden och annan dokumentation och tillhandahåller sådan hjälp som arrangören rimligen kan kräva.
 24. Arrangören ska inte hållas ansvarig för brott mot sina skyldigheter enligt detta avtal till följd av orsaker utanför arrangörens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till bränder, strejker (av egna eller andra anställda), uppror eller upplopp, embargon, transportförseningar, krav eller bestämmelser från någon civil eller militär myndighet, datavirus, buggar, manipulation, obehörigt ingripande, bedrägeri eller tekniskt fel och arrangören ska ha rätt att avbryta, avsluta, ändra eller upphäva dragningen och dessa villkor utan skadeståndsskyldighet.
 25. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller avbryta denna dragning eller att begränsa dess tillgänglighet för någon person, när som helst, av någon eller ingen anledning, och utan föregående meddelande eller ansvar gentemot deltagarna.
 26. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar och deltagaren samtycker härmed till att domstolarna i Irland, till förmån för arrangören och utan att det påverkar arrangörens rätt att vidta åtgärder inför någon annan behörig domstol, ska ha behörighet att höra och avgöra alla stämningar, åtgärder eller förfaranden som kan uppstå ur eller i samband med dessa villkor och för sådana ändamål överlämnar deltagaren oåterkalleligt jurisdiktionen till sådana domstolar.
Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Skrolla till toppen