PEŁNE ZASADY I WARUNKI

Zaktualizowaliśmy Warunki dotyczące stawek niepodlegających zwrotowi oraz miejsca w których możesz dokonać pełnej płatności z góry. Te nowe Warunki (tylko w języku angielskim) są dostępne tutaj.

Poniżej przedstawiono warunki i zasady mające zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem naszych usług rezerwacyjnych, niezależnie czy korzystając z naszych witryn internetowych, witryn mobilnych, aplikacji na telefony komórkowe lub modułu rezerwacji, który stanowi integralną część serwisów internetowych stron trzecich (wspólnie nazywane „Witrynami Hostelworld”).

Wszystkie odniesienia do „my”, „nas” lub „nasze” zawarte w niniejszych warunkach dotyczą Hostelworld.com Limited („Hostelworld”), operatora Witryn Hostelworld. Korzystanie z Witryn Hostelworld i wszystkie rezerwacje dokonane za ich pośrednictwem podlega niniejszym warunkom i zasadom („Warunki”), ale należy pamiętać, że korzystając z modułu rezerwacji w serwisach stron trzecich, niniejsze Warunki odnoszą się wyłącznie do użytkowania modułu rezerwacji, a nie do wszelkiego innego użytkowania serwisu takiej strony trzeciej.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryn Hostelworld zgodnie z tymi warunkami i przestrzegając ich. Osoby, które nie zgadzają się na Warunki, nie powinny korzystać z Witryn Hostelworld i nie powinny dokonywać rezerwacji za pośrednictwem Witryn Hostelworld.

O nas

Hostelworld.com Limited jest spółką zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Irlandia i numerem VAT 9689072B. Aby skontaktować się z nami w związku z korzystaniem z Witryn Hostelworld lub rezerwacją usług turystycznych, należy wysłać email na adres customerservice@hostelworld.com.

1. Rezerwacje

1.1 Umożliwiamy przetwarzanie i rezerwacje zakwaterowania oraz innych usług turystycznych („usługi turystyczne”) w imieniu dostawców usług turystycznych. Nasza rola polega na umożliwianiu użytkownikom znalezienia i dokonania wyboru usług turystycznych i nie działamy w ich imieniu. Nie zapewniamy, posiadamy ani nie świadczymy żadnych usług turystycznych, a w szczególności nie zapewniamy, posiadamy ani nie prowadzimy żadnych miejsc zakwaterowania.

1.2 Użytkownik potwierdza, że jest w wieku umożliwiającym zgodne z prawem korzystanie z Witryn Hostelworld, zawarcia wiążących prawnie zobowiązań dotyczących wywiązania się z wszelkich powinności wynikających z korzystania z Witryn Hostelworld. Użytkownik rozumie, że ponosi odpowiedzialność finansową za korzystanie z Witryn Hostelworld zarówno przez niego, jak i przez osoby używające jego informacji logowania.

1.3 Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Witryn Hostelworld, użytkownik zgadza się, że zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych i jego umowa o świadczenie usług turystycznych (w tym zakwaterowanie) zawierana jest z dostawcą usługi turystycznej, a nie z Hostelworld, ponieważ działamy jedynie jako pośrednik dostawcy usługi turystycznej. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, nie działamy jako pośrednik użytkownika i nie jesteśmy upoważnienie do negocjowania lub zawarcia umowy w jego imieniu. Użytkownik zawiera odpowiednią umowę(umowy) z dostawcą usług turystycznych lub inne umowy związane z usługami turystycznymi lub usługami dodatkowymi we własnym imieniu. Obowiązkiem dostawcy usług turystycznych jest zapewnienie usług turystycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację dowolnej rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Witryn Hostelworld, za jakość żadnego z miejsc zakwaterowania, ani za żadne inne zarezerwowane usługi turystyczne.

1.4 Wszystkie rezerwacje podlegają warunkom rezerwacji wyświetlonym przed potwierdzeniem rezerwacji przez użytkownika („Warunki rezerwacji”).

2. Dokonywanie i anulowanie rezerwacji

2.1 Po dokonaniu rezerwacji wymagane jest wpłacenie kaucji (stanowiącej zadatek na rezerwację), którą pobieramy w imieniu dostawcy usług turystycznych i która zawsze będzie bezzwrotna, z wyjątkiem gdy:

(a) dostępna jest opcja standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany i użytkownik zdecydował się ją wybrać. W takim wypadku kwota kaucji zostanie zwrócona na konto Hostelworld użytkownika, jeśli zdecyduje się anulować rezerwację w określonych okolicznościach (poniżej znajduje się więcej informacji na ten temat); lub

(b) dostępna jest opcja rezerwacji z darmowym anulowaniem i użytkownik zdecydował się ją wybrać. W takim wypadku, jeśli użytkownik anuluje rezerwację w określonym okresie czasu (poniżej znajduje się więcej informacji na ten temat), kwota kaucji zostanie zwrócona stosując metodę płatności wybraną przez użytkownika.

Czasem konieczne jest uiszczenie również stałej opłaty za rezerwację, która jest opłatą za korzystanie z Witryn Hostelworld w celu dokonania rezerwacji u dostawcy usług turystycznych. W przypadkach, gdzie naliczamy opłatę za rezerwację, jest ona zawsze bezzwrotna. Nie działamy jako pośrednik użytkownika, a opłata za rezerwację jest należna za korzystanie z Witryn Hostelworld i jest uiszczana osobno od dowolnej kaucji należnej dostawcy usług turystycznych.

Z wyjątkiem, gdy określono inaczej w Warunkach rezerwacji lub warunkach i postanowieniach dostawcy usług turystycznych, użytkownik będzie odpowiedzialny za dokonanie płatności za rezerwację na rzecz dostawcy usług turystycznych po dotarciu na miejsce wraz z wszystkimi innymi płatnościami za wszelkie usługi dodatkowe uzgodnione na późniejszym etapie z dostawcą usług turystycznych i gdzie ma to zastosowanie, za opłaty za usługi dostawcy usług turystycznych i podatki zgodnie z warunkami handlowymi stosowanymi przez dostawcę usług turystycznych.

2.2 Użytkownik musi skorzystać z karty kredytowej lub debetowej, aby zagwarantować rezerwację. Dokonując rezerwacji z wykorzystaniem karty kredytowej lub debetowej, użytkownik wyraża zgodę na obowiązujące regulaminy anulowania rezerwacji i niestawienia się na miejscu dostawcy usług turystycznych, zgodnie z tym, co odkreślono w jego warunkach i zasadach. W przypadku anulowania rezerwacji poza ramami czasowymi określonymi w warunkach i zasadach dostawcy usług turystycznych lub w przypadku rezerwacji dopuszczających darmowe anulowanie, poza ramami czasowymi określonymi w Witrynie Hostelworld w momencie rezerwacji (lub niestawienia się na miejscu w uzgodnionym terminie), użytkownik upoważnia dostawcę usług turystycznych do pobrania z jego karty kredytowej lub debetowej, bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika, kwoty za jedną noc pobytu (w przypadku zakwaterowania) lub innej kwoty zgodnie z tym, co określono w warunkach i zasadach dostawcy usług turystycznych. W przypadku rezerwacji niedopuszczających zmian nie będą miały zastosowania żadne dodatkowe opłaty za anulowanie rezerwacji lub niestawienie się na miejscu, ale w takiej sytuacji użytkownik nie otrzyma zwrotu żadnej części kosztów rezerwacji.

2.3 Nieprzybycie na miejsce w ustalonym terminie może spowodować anulowanie całej rezerwacji. Wszelkie zmiany do rezerwacji trzeba zgłaszać bezpośrednio do dostawcy usług turystycznych i uzgadniać je bezpośrednio z nim (jednak nie będzie możliwości zwrotu całego lub części depozytu). Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości zmiany rezerwacji niedopuszczającej zmian. Dokonując rezerwacji obowiązkiem użytkownika będzie zawiadomienie dostawcy usług turystycznych o wszelkich wymogach lub specjalnych udogodnieniach niezbędnych dla użytkownika lub podróżującej z nim osoby wynikających ze stanu zdrowia.

2.4 Po dokonaniu rezerwacji, dla każdej rezerwacji wydamy potwierdzenie rezerwacji w imieniu dostawcy usług turystycznych, ale nie zapewnimy informacji na temat wszelkich opłat za usługi dodatkowe. Będziemy starali się zapewnić by każde potwierdzenie rezerwacji zawierało szczegóły wszystkich podatków naliczanych przez dostawcę usług turystycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8.9 poniżej. Stanowczo zalecamy by po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji sprawdzić i potwierdzić z dostawcą usług turystycznych dokładne warunki i zasady w oparciu o które dostawca usług turystycznych świadczy zarezerwowane usługi. Należy podawać numery referencyjne umieszczone na potwierdzeniu rezerwacji wysyłając pytania, anulując lub modyfikując rezerwację.

2.5 Rezerwację można anulować zgodnie z regulaminem anulowania rezerwacji dostawcy określonym na potwierdzeniu rezerwacji i na stronie szczegółowego opisu miejsca zakwaterowania; zwykle jest to na co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem przyjazdu. Anulowania rezerwacji należy dokonać korzystając z funkcji anulowania dostępnej w Witrynach Hostelworld. Szczegóły dotyczące anulowanie rezerwacji dopuszczających darmowe anulowanie znajdują się poniżej.

2.6 Jeśli wybierzesz Rezerwację Standardową Elastyczną (jeżeli ta jest dostępna), zostaniesz obciążony niewielką opłatą jakkolwiek gdybyś zdecydował się ją później anulować, twoja kaucja zostanie zwrócona na twoje konto Hostelworld w dolarach amerykańskich (pod warunkiem, że podałeś okres wypowiedzenia wymagany przez dostawcę usług, proszę zapoznaj się z jego warunkami), zwróconą kwotę będziesz mógł ponownie wykorzystać na przyszłe oferty bezzwrotne i standardowe elastyczne na naszej stronie przez okres 6 miesięcy od daty anulowania. Tam, gdzie pierwotnie wpłaciłeś swóją kaucję w walucie innej niż dolary amerykańskie, twoja kwota rezerwacyjna zostanie przeliczona w dolarach amerykańskich w standardowych kursach wymiany Hostelworld, taka procedura pozwala nam na szybsze przelanie tej kwoty na twoje konto Hostelworld. Twoja opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

2.7 Jeśli użytkownik dokona standardowej rezerwacji niedopuszczającej zmian, a następnie anuluje rezerwację, niezależnie od tego z jakim wyprzedzeniem, kaucja i opłata za rezerwację będą bezzwrotne. Klienci korzystający z opcji rezerwacji niedopuszczającej zmian powinni pamiętać, że pomimo tego, że kaucja i opłata za rezerwację będą zawsze bezzwrotne, konieczne jest zawiadomienie dostawcy usług turystycznych o anulowaniu z wyprzedzeniem przewidzianym w jego regulaminie anulowania, aby uniknąć naliczenia dodatkowej opłaty za nie stawienie się na miejscu (patrz punkt 2.2 powyżej).

2.8 Wybierając standardową rezerwację dopuszczającą zmiany (gdzie jest dostępna) będą miały zastosowanie poniższe postanowienia:

(a) Kaucja zostanie zwrócona wyłącznie, jeśli użytkownik:

(i) anulował rezerwację z wyprzedzeniem wymaganym przez dostawcę usług turystycznych określonym w jego warunkach i postanowieniach, a w każdym wypadku z nie mniejszym niż 24 godziny przez planowaną datą przyjazdu;

(ii) zgłosił anulowanie online za pośrednictwem opcji dostępnej w Witrynach Hostelworld; oraz

(iii) anulował całą rezerwację (częściowe anulowanie, takie jak anulowanie 1 noclegu z rezerwacji 2 noclegów, nie są objęte ochroną anulowania).

(b) Kwota zwrotna po anulowaniu zostanie przesłana na konto, które zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami jest połączone z adresem email, którego użyto do przetworzenia rezerwacji. Nie ma możliwości przesłania takiej kwoty na konto, które nie jest powiązane z adresem email wykorzystanym do dokonania rezerwacji.

(c) Kwotę zwrotną po anulowaniu trzeba wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty anulowania. Po upływie tego okresu kwota przepada. W przypadku anulowania przez telefon lub wysyłając email, konto użytkownika nie zostanie zasilone wyżej wspomnianą kwotą.

(d) Aby skorzystać z kredytu anulacyjnego, wejdź na stronę Hostelworld.com i dokonaj rezerwacji bezzwrotnej lub standardowej, korzystając z tego samego adresu e-mail. Twój kredyt zostanie automatycznie dodany do rezerwacji po jej ukończeniu.

(e) Kwotę można wykorzystać wyłącznie raz. W celu ochrony kaucji i uzyskania jej zwrotu na konto, należy wybrać opcję standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany podczas dokonywania kolejnych rezerwacji.

(f) Kwota zwrotna po anulowaniu obejmuje wyłącznie kaucję za rezerwacje zakwaterowania; nie obejmuje innych opłat potrącanych przez Witryny Hostelworld np. opłaty za rezerwację lub inne zakupy.

(g) W przypadku nie stawienia sią na miejscu bez anulowania (lub jeśli poinformowano o anulowaniu zbyt późno w oparciu o te warunki i postanowienia i/lub warunki i postanowienia dostawcy usług turystycznych) wszystkie kaucje, w tym kaucja wpłacona w przypadku standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany, będą bezzwrotne, a dostawca usług turystycznych będzie miał prawo pobrania opłaty z karty kredytowej użytkownika zgodnie z tym co określono w klauzuli 2.2 (powyżej).

(h) Kredyt Standardowy Elastyczny nie może być dodany do Rezerwacji z Bezpłatną Anulacją.

2.9 W przypadku dokonania rezerwacji dopuszczającej darmowe anulowanie będą miały zastosowanie poniższe postanowienia:

(a) Jeśli użytkownik anuluje rezerwację przed terminem podanym w ramach procesu rezerwacji ti określonym w potwierdzeniu rezerwacji, kaucja zostanie zwrócona stosując metodę tpłatności wybraną do dokonania rezerwacji.

(b) Zwrot depozytu zostanie przetworzony w walucie, w której dokonano płatności depozytu. Na tprzykład w przypadku płatności depozytu w dolarach amerykańskich, depozyt zostanie tzwrócony w dolarach amerykańskich. Dostawca usług turystycznych i Hostelworld nie tponoszą odpowiedzialności za kurs wymiany waluty nałożony przez dostawcę usług płatności tlub za wszelkie opłaty poniesione w związku z wymianą zwracanej kwoty depozytu na tlokalną walutę użytkownika.

(c) W celu złożenia prośby o zwrot, rezerwację trzeba anulować przez Internet korzystając z tfunkcji anulowania dostępnej w Witrynie Hostelworld.

(d) Jeśli nie ma możliwości zwrotu depozytu stosując metodę płatności wybraną w momencie tskładania rezerwacji (np. upłynął termin ważności karty użytkownika), dział obsługi tklienta Hostelworld skontaktuje się z użytkownikiem, aby zapewnić zwrot za pośrednictwem tprzelewu bankowego. Jeśli użytkownik nie zapewni ważnych danych rachunku bankowego w tciągu 30 dni od otrzymania prośby o ich zapewnienie, będzie to oznaczało, że zrzeka się tswojego prawa do otrzymania zwrotu depozytu.

(e) Zwrot depozytu jest możliwy wyłącznie w przypadku anulowania całej rezerwacji t(anulowanie części rezerwacji, jak na przykład anulowanie 1 lub 2 nocy pobytu, nie będzie tprowadziło do zwrotu żadnej części depozytu).

(f) W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, zwracamy depozyt w imieniu odnośnego dostawcy tusług turystycznych jako jego pośrednik.

2.10 Kaucja i opłata za rezerwację będą należne w walucie wybranej jako „waluta rozliczeniowa” w trakcie rezerwacji. W przypadku, gdy cena zakwaterowania podana przez dostawcę usług turystycznych jest w innej walucie, kwota kaucji pobierana w walucie rozliczeniowej zostanie oszacowana przeliczając cenę kaucji na walutę rozliczeniową korzystając ze standardowych kursów wymiany Hostelworld.

3. Odpowiedzialność i zrzeczenia się odpowiedzialności

3.1 W przypadku wystąpienia problemu z zakwaterowaniem lub innymi usługami turystycznymi, należy skontaktować się z dostawcą usług turystycznych. W przypadku problemów z rezerwacją dokonaną za pośrednictwem Witryn Hostelworld, należy skontaktować się z nami bezpośrednio wysyłając email na adres customerservice@hostelworld.com.

3.2 Podczas przetwarzania rezerwacji działamy wyłącznie jako pośrednik w imieniu dostawcy usług turystycznych (a nie jako pośrednik użytkownika). W związku z tym nie jesteśmy stroną umowy o świadczenie usług turystycznych (w tym zakwaterowanie) zawieranej między użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialność względem użytkownika w odniesieniu do warunków tej umowy. Na przykład, nie jesteśmy odpowiedzialni za:

(a) dokładność lub kompletność opisów miejsc zakwaterowania i innych usług turystycznych (w tym cen, dostępności i ocen) widniejących w Witrynach Hostelworld, lub za jakość czy przydatność do określonego celu zakwaterowania lub innych usług, które zarezerwowano lub można zarezerwować za pośrednictwem Witryn Hostelworld;

(b) realizację rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Witryn Hostelworld, w tym działania lub pominięcia dostawców usług turystycznych, wszelkie anulowania rezerwacji przez dostawcę usług turystycznych z dowolnego powodu lub wszelkie niezapewnienie wszystkich lub części zarezerwowanych usług przez takiego dostawcę; lub

(c) dowolną pomyłkę lub błąd podczas dokonywania lub zapisywania rezerwacji spowodowane dowolnymi okolicznościami, które są poza naszą kontrolą (takie jak awaria zasilania).

3.3 Ani my, ani żaden z naszych dyrektorów, pracowników, podmiotów stowarzyszonych lub innych przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności względem użytkownika (lub dowolnego członka jego grupy korporacyjnej, jego podmiotów stowarzyszonych lub dowolnych innych osób lub stron, które mają udział w rezerwacji) za: (i) pośrednie, domniemane, szczególne lub następcze straty lub szkody, (ii) stratę danych, przychodu, zysków, interesów, możliwości, reputacji, renomy lub (iii) stratę lub uszkodzenie własności, w każdym wypadku wynikającej z lub w związku z korzystaniem z dowolnych informacji, produktów, usług, udogodnień i/lub materiałów oferowanych za pośrednictwem Witryn Hostelworld, nawet jeśli poinformowano nas o możliwości tego typu straty lub szkody lub tego typu strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia..

3.4 Nasza maksymalna łączna odpowiedzialność względem użytkownika (i dowolnej, innej strony, która ma udział w rezerwacji) w odniesieniu do dowolnej rezerwacji dokonanej za naszym pośrednictwem (niezależnie czy na mocy umowy, w wyniku deliktu lub w inny sposób) będzie ograniczona wyłącznie do wartości opłaty za rezerwację dokonanej za tą rezerwację. Przed dokonaniem rezerwacji, użytkownik powinien zapoznać się z treścią warunków i zasad dostawcy usług turystycznych i upewnić się, że są dla niego możliwe do zaakceptowania.

3.5 Nie odwiedziliśmy wszystkich miejsc zakwaterowania dostępnych w Witrynach Hostelworld i nie przeprowadzamy rutynowych kontroli zakwaterowania. Umieszczenie dowolnych usług turystycznych (w tym zakwaterowania) w Witrynach Hostelworld nie jest i nie powinno być odbierane jako wyraźne polecenie ich przez nas, ani jako poświadczenie, że usługi turystyczne będą odpowiednie dla celu użytkownika lub że usługi turystyczne będą miały jakąś określoną jakość.

3.6 Z wyjątkiem, gdy określono inaczej w niniejszych Warunkach, i w największym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki, w tym te domniemane na mocy ustawy lub w inny sposób, są niniejszym wykluczone, w tym między innymi oświadczenia, gwarancje lub zobowiązania na temat dowolnej usługi, udogodnień, informacji i/lub materiałów zawarte w Witrynach Hostelworld, w tym między innymi, ich dokładność, kompletność lub ich atrakcyjność rynkowa, jakość lub przydatność do określonego celu. Witryny Hostelworld są udostępniane wyłącznie w postaci w takiej, w jakiej są, i w szczególności nie gwarantujemy, że informacje publikowane w Witrynach Hostelworld nie będą zawierały błędów lub że Witryny Hostelworld będą wolne od wirusów lub wad.

3.7 Nic co zawarto w niniejszych Warunkach nie będzie prowadziło do wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za: (i) oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd, lub (ii) śmierć lub uraz ciała.

4.Bezpieczeństwo karty kredytowej i debetowej

4.1 Dokładamy rozsądnych starań, aby zapewnić, że wszystkie transakcje z użyciem kart kredytowych i debetowych przeprowadzane za pośrednictwem Witryn Hostelworld są bezpieczne. JEDNAK, jeśli użytkownik zauważy nieautoryzowane opłaty na wyciągu z transakcji kartą kredytową lub debetową, której użył w Witrynach Hostelworld w dowolnym momencie w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji, przeprowadzeniu transakcji lub ujawnieniu danych karty kredytowej w Witrynach Hostelworld, Hostelworld nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty dowolnej natury poniesione przez użytkownika w wyniku lub w jakiś sposób w związku ze wspomnianym użytkowaniem, transakcją lub ujawnieniem, z wyjątkiem, gdy tego typu nieautoryzowane opłaty są skutkiem naszego zaniedbania lub podlegają prawom ustawowym użytkownika.

5. Prawa własności intelektualnej i linki do witryn internetowych

5.1 Informacje, zawartość, oprogramowanie, grafika, tekst, dźwięk, obrazy, przyciski, znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo („Materiały”) zawarte w Witrynach Hostelworld są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, prawami do baz danych i wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. Strony niniejszym uzgadniają, że my lub nasi licencjodawcy (w zależności od przypadku) zachowujemy wszystkie prawa, tytuły, udziały i prawa własności intelektualnej w Materiałach i do nich. Przyznajemy użytkownikowi ograniczoną, możliwą do wycofania, nieprzenośną, niemożliwą do podlicencjonowania licencję na użytkowanie Witryn Hostelworld dla jego prywatnych, niekomercyjnych celów obejmujących dostęp do Witryn Hostelworld i dokonanie rezerwacji zgodnie z niniejszymi Warunkami („Licencja ograniczona”). Z wyjątkiem, gdy odnosi się to do korzystania z Licencji ograniczonej, użytkownik nie może modyfikować, kodować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, odtwarzać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, tworzyć utworów pochodnych, przekazywać lub sprzedawać żadnych Materiałów. Poza Licencją ograniczoną, nic co zawarto w niniejszych Warunkach nie będzie stanowiło przekazania lub przyznania (przez domniemanie lub w inny sposób) użytkownikowi dowolnej licencji na nasze Materiały lub prawa do nich.

5.2 Witryny Hostelworld mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony inne niż my. Tego typu hiperłącza są podawane włącznie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy tego typu witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczenie hiperłączy w Witrynach Hostelworld do tego typu innych witryn internetowych nie oznacza żadnej rekomendacji materiałów zawartych w tych witrynach internetowych, ani żadnego związku z ich operatorami.

5.3 Witryny Hostelworld są udostępniane do użytku prywatnego. Użytkownik nie może kopiować, monitorować, przechwytywać danych ekranowych, umieszczać robotów internetowych, głęboko linkować lub reprodukować żadnych treści, informacji lub oprogramowania umieszczonego w Witrynach Hostelworld dla żadnych celów komercyjnych lub konkurencji.

6. Zawartość generowana przez użytkownika

6.1 Pewne części Witryn Hostelworld umożliwiają użytkownikowi lub stronom trzecim publikowanie wpisów, recenzji, wiadomości, zdjęć materiałów i innych elementów (są to „Funkcje generowania zawartości przez użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z takich Funkcji generowania zawartości przez użytkownika i korzysta z nich na własne ryzyko. Korzystając z Funkcji generowania zawartości przez użytkownika, użytkownik jednoznacznie zobowiązuje się nie publikować, wysyłać, przesyłać, rozpowszechniać, przechowywać, tworzyć lub w inny sposób publikować za pośrednictwem Witryn Hostelworld żadnego z poniższych:

(a) Żadnych wiadomości, danych, informacji, tekstów, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafiki, kodu lub innych materiałów („Zawartość”), które są niezgodne z prawem, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, obraźliwe, niepokojące, zastraszające, obelżywe, podjudzające, niezgodne z prawem, ingerujące w prawo do prywatności lub wizerunku lub w inny sposób niestosowne lub niewłaściwe;

(b) Zawartości, która może naruszać dowolny patent, znak handlowych, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne prawo intelektualne lub własności dowolnej strony;

(c)t Zawartości, która podszywa się pod jakąś osobę lub podmiot, lub w innych sposób fałszywie przedstawia powiązanie użytkownika z osobą lub podmiotem;

(d) Zawartości, która może naruszać prawo do prywatności lub prawo do ochrony danych jakieś strony trzeciej;

(e)tWirusów, uszkodzonych danych lub innych szkodliwych, powodujących zakłócenia lub niebezpiecznych plików; lub

(f)tZawartości, która według naszego wyłącznego osądu, jest niewłaściwa lub która ogranicza lub uniemożliwia dowolnej osobie użytkowanie lub korzystanie z Witryn Hostelworld, lub która może narażać nas lub naszych użytkowników na jakieś szkody lub pociągnięcie do odpowiedzialności dowolnego rodzaju.

6.2tNie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadną Zawartość dowolnego rodzaju publikowaną lub przechowywaną w Witrynach Hostelworld lub wysyłaną na nie przez użytkownika lub dowolną stronę trzecią, ani za wszelkie straty lub szkody wynikające z powyższego. Jako dostawca usług interaktywnych, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia, gwarancje lub Zawartość udostępnione przez użytkowników Funkcji generowania zawartości przez użytkownika lub innego forum publicznego. Chociaż nie mamy żadnego obowiązku sprawdzania, edytowania czy monitorowania Zawartości publikowanej lub rozpowszechnianej za pośrednictwem Funkcji generowania zawartości przez użytkownika, zastrzegamy sobie prawo i możemy wedle własnego wyłącznego uznania usuwać, sprawdzać lub edytować bez wcześniejszego poinformowania, dowolną Zawartość opublikowaną lub przechowywaną w Witrynach Hostelworld w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i zastąpienie wszelkiej Zawartości, którą opublikował lub przechowywał w Witrynach Hostelworld na jego wyłączny koszt.

6.3tWszelkie korzystanie z Funkcji generowania zawartości przez użytkownika lub z innych części Witryn Hostelworld w sposób inny, niż zgodny z niniejszymi Warunkami może prowadzić do, między innymi, przerwania lub zawieszenia dostępu do Funkcji generowania zawartości przez użytkownika i/lub Witryn Hostelworld. W celu zastosowania się do nakazu sądowego właściwej jurysdykcji lub ochrony naszych systemów lub użytkowników Witryn Hostelworld, możemy przetworzyć lub ujawnić dowolne posiadane przez nas informacje dotyczące użytkownika Witryn Hostelworld, który publikuje lub wysyła niestosowną lub niewłaściwą Zawartość, w tym między innymi, jego imię i nazwisko, adres email, adres IP, historię użytkowania i opublikowaną Zawartość.

6.4tPublikując lub rozpowszechniając Zawartość w Witrynach Hostelworld lub za ich pośrednictwem, jeśli nie określiliśmy inaczej, użytkownik:

(a)tprzyznaje nam niewyłączne, wolne od tantiem, nieograniczone czasowo, przenośne, nieodwołalne i w pełni możliwe do podlicencjonowania prawo do korzystania, reprodukowania, modyfikowania, przerabiania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, tworzenia utworów pochodnych i publicznego wystawiania i odtwarzania tego typu Zawartości na całym świecie w dowolnych mediach;

(b)tpotwierdza i gwarantuje, że Zawartość, którą publikuje lub w inny sposób rozpowszechnia (i) jest zgodna z niniejszymi Warunkami, (ii) jest dokładna i nie wprowadza w błąd; i (iii) nie narazi nas na żadną odpowiedzialność cywilną lub karną, ani w inny sposób nie wywrze poważnego negatywnego wpływu na nasz biznes lub reputację.

7. Recenzje

7.1tMożemy poprosić użytkownika o napisanie recenzji otrzymanej usługi turystycznej. Doceniamy każdą opinię, należy jednak pamiętać, że dany dostawca usług turystycznych będzie miał dostęp do recenzji użytkownika, co umożliwi mu podjęcie działań w oparciu o nią i wprowadzenie wszelkich koniecznych ulepszeń. Dostawcy usług turystycznych będą mieli dane kontaktowe użytkownika i mogą się z nim skontaktować, aby zadać dodatkowe pytania na temat jego doświadczenia, co pomoże im wprowadzić dalsze udoskonalenia.

8. Ogólne

8.1tNiniejsze Warunki sporządzono w języku angielskim. W przypadku przetłumaczenia niniejszych Warunków na innych język, wersja w języku angielskim pozostanie nadrzędna.

8.2tNasze niewywiązanie się z egzekwowania w dowolnym momencie lub przez dowolny okres jednego lub kilku niniejszych Warunków nie będzie postrzegane jako zrzeczenie się ich lub praw z nich wynikających.

8.3 Os Termos constituem a totalidade do acordo entre o utilizador e o Hostelworld relativamente à matéria destes Termos, substituindo quaisquer acordos prévios ou representações entre as partes face à matéria deste acordo.

8.4tZastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, jak również zawartości Witryn Hostelworld z dowolnego powodu i bez ponoszenia odpowiedzialności względem użytkowników lub dowolnej strony trzeciej. Prawo to nie będzie miało wpływu na Warunki przyjęte przez użytkownika w momencie dokonywania prawowitej rezerwacji lub zakupu korzystając z Witryn Hostelworld. Użytkownik za każdym razem odwiedzając Witryny Hostelworld powinien sprawdzić czy nie wprowadzono zmian do niniejszych Warunków.

8.5tNiniejsze Warunki i korzystanie z Witryn Hostelworld przez użytkownika podlega prawu obowiązującemu w Irlandii. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich w przypadku wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem z Witryn Hostelworld za każdym razem odwiedzając Witryny Hostelworld. Korzystanie z Witryn Hostelworld nie jest upoważnione w dowolnej jurysdykcji, która nie nadaje mocy wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków, w tym między innymi, niniejszej klauzuli.

8.6tNasze wywiązywanie się z niniejszych Warunków podlega obowiązującym prawom i procedurom prawnym i nic, co zawarto w niniejszym porozumieniu nie stanowi odstępstwa od naszego prawa do stosowania się do wniosków lub wymogów organów ścigania dotyczących użytkowania Witryn Hostelworld przez użytkownika lub informacji przez niego zapewnionych lub zebranych przez nas w odniesieniu do tego typu użytkowania.

8.7tJeśli jakaś część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wprowadzenia, w takim wypadku nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, możliwe do wprowadzenia postanowienie, które najbliżej odpowiada założeniu oryginalnego postanowienia, natomiast pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w mocy.

8.8tChociaż nie możemy monitorować zachowania naszych użytkowników offline, użytkowanie dowolnych informacji uzyskanych z Witryn Hostelworld w celu zastraszania, obrażania lub wyrządzania krzywdy innym osobom lub w celu kontaktowania się, reklamowania, nagabywania lub sprzedawania dowolnym użytkownikom lub osobom bez ich uprzedniej wyraźnej zgody będzie stanowiło naruszenie niniejszych Warunków.

8.9tChociaż na mocy naszych warunków, dostawcy usług turystycznych są zobowiązani do umieszczania cen zawierających podatek VAT i inne podatki, za podane ceny ostatecznie jest odpowiedzialny dostawca usług turystycznych, a nie my. Użytkownik potwierdza, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności względem jego w przypadku próby dostawcy usług turystycznych nałożenia podatku VAT lub innych podatków w momencie dokonywania płatności, jako dodatkowa opłata do podanej ceny i jedynym sposobem radzenia sobie w tej kwestii będzie podjęcie kroków prawnych wobec dostawcy usług turystycznych.

9. Informacja o Ochronie Danych Osobowych

9.1Dalsze szczegóły naszego Oświadczenia o ochronie danych można znaleźć tutaj, która niniejszym zostaje włączona do i stanowi część niniejszych Warunków.

10. Rozwiązywanie sporów online

10.1 Platforma rozwiązywania sporów online Komisji Europejskiej jest dostępna pod następującym linkiem https://ec.europa.eu/odr. Uwaga: obecnie nie korzystamy z alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów związanych ze skargami klientów.