soutěž #DipPic Ts & Cs

Language Specific Image

Podmínky soutěže Hostelworld.com

1. Podrobnosti o soutěži jsou uvedeny níže:
Název soutěže (dále jen “losování”): #DipPic
Popis výhry (“výhra”): cena: 28 nocí ubytování pro jednu osobu (v soukromém pokoji nebo ve společném pokoji podle dostupnosti) v jakémkoli ubytovacím zařízení Hostelworld.
Výhru je nutné využít v období od května do října 2016.
Cena nezahrnuje žádné cestovní náklady.
Počet výherců (dále jen “výherce”): Hlavní cenu, kterou poskytne společnost Hostelworld, získá 1 (jeden) výherce.
Zahájení losování: Slosování bude zahájeno v pondělí 11. dubna 2016.
Datum konání losování: Slosování o cenu proběhne ve středu 13. dubna 2016
Výherce (výherci)/alternativní výherce (výherci) bude (budou) vyrozuměn (vyrozuměni) prostřednictvím: Výherce (výherci)/alternativní výherce (výherci) bude (budou) informován (informováni) společností Hostelworld prostřednictvím sociálních médií.
Datum, do kterého si musí výherce (výherci) vyzvednout svou cenu: Do čtyř (4) kalendářních dnů od data oznámení, že se stali vítězi v souladu s bodem 8, nejpozději do pondělí 18. dubna 2016 do 18:00 hodin (středoevropského času).
Datum, do kterého si náhradní výherce (výherci) musí vyzvednout svou cenu: Do tří (3) kalendářních dnů od data oznámení, že jsou alternativním výhercem v souladu s bodem 8/do čtvrtka 21. dubna 2016 do 18.00 hodin (středoevropského času).
Podmínky účasti (dále jen “Podmínky účasti”) Účastníci musí být starší 18 (osmnácti) let a musí:
– zveřejnit na Twitteru nebo Instagramu fotografii, na které se “namáčí” do vody, označit @Hostelworld a použít hastag #DipPic.
– Sledovat Hostelworld na adrese www.twitter.com/hostelworld, pokud svůj příspěvek odešlou prostřednictvím Twitteru, nebo www.instagram.com/hostelworld, pokud svůj příspěvek odešlou prostřednictvím Instagramu.
– Nesmí zveřejnit příspěvek, který je nebo obsahuje některou z následujících položek
(a) viry nebo jiný škodlivý kód;
(b) obsah, který podněcuje k násilí, nenávisti nebo jakékoli nezákonné činnosti, nebo který je výhružný či obtěžující, nebo obsahuje úplnou nahotu nebo grafické či bezdůvodné násilí; nebo
(c) jakýkoli jiný urážlivý, hanlivý, obscénní nebo neslušný obsah nebo obsah, který lze na takový obsah převést.
2. Pořadatelem slosování je společnost Hostelworld.com Limited (dále jen “pořadatel”) se sídlem Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko
3. Účastí v losování “účastník” souhlasí s těmito podmínkami a souhlasí s tím, že rozhodnutí pořadatele je závazné a konečné.
4. Pro účast ve slosování není nutný žádný nákup.
5. Výhru poskytuje Pořadatel a případně Partner.
6. Pořadatel nevlastní ani neprovozuje žádnou ze služeb, které jsou poskytovány v rámci Výhry. Aby mohl výherce (výherci) využít výhru, musí souhlasit s příslušnými podmínkami nebo smlouvou, které vyžadují třetí strany poskytující výhru, včetně případného partnera. Výherce (výherci) bere (berou) na vědomí, že pořadatel nebude stranou takových smluv s dodavateli třetích stran a nebude vůči výherci (výhercům) odpovědný za podmínky těchto smluv, ať už přímo či nepřímo.
7. Výhra je závislá na dostupnosti a závisí na uvážení pořadatele a případně partnera.
8. Výhra je nepřenosná, nelze ji použít v kombinaci s jinou nabídkou a může ji získat pouze výherce (výherci), kterého (které) pořadatel oznámí v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše.
9. Pokud cena zahrnuje letenky, bude použité letiště odletu záviset na přímé dostupnosti z nejbližšího dostupného mezinárodního letiště výherce (výherců), které nemusí být nutně nejbližší.
10. Výherce (výherci) může potřebovat pro cestu do země, ve které se cena nachází, vízum, které by si měl (měli) vyřídit na vlastní náklady na místním velvyslanectví příslušné země. Výherce (výherci) odpovídá (odpovídají) za splnění vízových požadavků příslušné země. Schválení je na uvážení velvyslanectví příslušné země a pořadatel a partner nenesou odpovědnost za případné zamítnutí žádosti o vízum.
11. Cestovní pojištění není součástí ceny a výherce (výherci) je odpovědný za sjednání vhodného pojištění pro své potřeby, pokud je pro něj cena relevantní.
12. Účastníci musí být starší 18 (osmnácti) let. Účastník se účastní slosování na vlastní nebezpečí a z vlastní iniciativy a odpovídá za dodržování místních zákonů v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Účast ve Slosování může být podle zákonů příslušné jurisdikce nezákonná, a pokud je účast ve Slosování nezákonná, porušuje Účastník tyto podmínky a bude ze Slosování okamžitě vyloučen.
13. Slosování se nemohou účastnit zaměstnanci nebo zástupci Pořadatele nebo jakýchkoli přidružených společností nebo dceřiných společností nebo jakýchkoli třetích stran zapojených do Slosování, včetně případného Partnera.
14. Slosování se lze zúčastnit v den uvedený v bodě 1 výše. Účastníci budou povinni splnit veškeré požadavky na účast ve Slosování. Slosování o cenu se uskuteční v den uvedený v bodě 1 výše.
15. Výherce (výherci) losování bude (budou) vybrán (vybráni) náhodně pořadatelem ze všech přihlášek, které splňují podmínky účasti.
16. Účastí ve slosování každý účastník souhlasí s tím, aby pořadatel použil jeho jméno a státní příslušnost k zobrazení jako výherce na webových stránkách Hostelworld.com.
17. Účastí ve slosování Účastník souhlasí s tím, že se v případě, že se stane Výhercem, zúčastní propagační činnosti, kterou si Pořadatel přiměřeně vyžádá, například poskytne Pořadateli obsah pro webové stránky Hostelworld.com, blog, elektronické zpravodaje a kanály sociálních médií pro další marketingové účely po skončení slosování.
18. Výherce (výherci) si vyzvedne (vyzvednou) cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že výherce do tohoto data neodpoví písemně e-mailem, rozhodne se cenu nepřijmout, není způsobilý pro účast ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Pořadatel poté provede losování ze všech zbývajících způsobilých příspěvků a jako výherce příslušné ceny bude vybrán náhradní účastník (dále jen “náhradní výherce”).
19. Náhradní výherce bude vyrozuměn v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše. Alternativní výherce si vyzvedne cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že náhradní výherce do tohoto data písemně neodpoví e-mailem, rozhodne se cenu nepřevzít, není způsobilý pro účast ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Výhra bude poté vrácena do soupisu a slosování bude ukončeno.
20. V případě sporu ohledně totožnosti osoby, která odeslala online přihlášku, se má za to, že přihlášku odeslal oprávněný držitel e-mailového účtu nebo účtu na sociální síti.
21. Každý účastník zbavuje pořadatele a jeho zaměstnance, zástupce, subdodavatele a konzultanty odpovědnosti za veškeré ztráty, škody, práva, nároky a žaloby jakéhokoli druhu v souvislosti s losováním nebo v důsledku přijetí, držení nebo použití jakékoli ceny, mimo jiné včetně újmy na zdraví, škody na majetku a nároků založených na právech na publicitu, pomluvě nebo narušení soukromí.
22. Podmínkou převzetí jakékoli ceny Účastníkem je, že Účastník uzavře všechna příslušná prohlášení a další dokumenty a poskytne součinnost, kterou může Pořadatel přiměřeně požadovat.
23. Pořadatel neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z těchto podmínek v důsledku příčin, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně požárů, stávek (vlastních nebo jiných zaměstnanců), povstání nebo nepokojů, embarg, zpoždění v dopravě, požadavků nebo nařízení jakýchkoli civilních nebo vojenských orgánů, počítačových virů, chyb, neoprávněných zásahů, podvodů nebo technických poruch, a pořadatel je oprávněn zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit slosování a tyto podmínky bez jakékoli odpovědnosti.
24. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči účastníkům, upravit nebo přerušit toto slosování nebo omezit jeho dostupnost pro jakoukoli osobu.
25. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s irskými zákony a účastník tímto souhlasí s tím, že ve prospěch pořadatele a aniž by bylo dotčeno právo pořadatele obrátit se na jakýkoli jiný soud příslušné jurisdikce, budou mít irské soudy pravomoc projednat a rozhodnout jakoukoli žalobu, úkon nebo řízení, které by mohly vzniknout na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, a pro tyto účely se účastník neodvolatelně podřizuje jurisdikci těchto soudů.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top