zasady i warunki konkursu #DipPic

Regulamin konkursu Hostelworld.com

1. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:
Nazwa konkursu (“Losowanie”): #DipPic
Opis nagrody (“Nagroda”): 28 noclegów dla jednej osoby (pokój prywatny lub akademik w zależności od dostępności) w dowolnym obiekcie Hostelworld.
Nagroda musi zostać wykorzystana między majem a październikiem 2016 roku.
Nagroda nie obejmuje żadnych kosztów podróży.
Liczba zwycięzców (“Zwycięzcy”): Zostanie wyłoniony 1 (jeden) zwycięzca nagrody głównej zapewnionej przez Hostelworld.
Losowanie otwarte: W losowaniu będzie można wziąć udział w poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r.
Data losowania: Losowanie nagrody odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016 r
Zwycięzca/Zwycięzcy alternatywni zostaną powiadomieni przez: Zwycięzca(y)/Alternatywny(i) Zwycięzca(y) zostanie(ą) powiadomiony(i) przez Hostelworld za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Termin, w którym Zwycięzca(-y) musi(-szą) odebrać nagrodę: W ciągu czterech (4) dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wygranej zgodnie z punktem 8, do poniedziałku 18 kwietnia 2016 r. do godziny 18:00 (czasu środkowoeuropejskiego).
Termin, w którym Alternatywni Zwycięzcy muszą odebrać swoją Nagrodę: W ciągu trzech (3) dni kalendarzowych od daty powiadomienia o tym, że są Alternatywnymi Zwycięzcami zgodnie z Klauzulą 8/do czwartku 21 kwietnia 2016 r. do godziny 18:00 (CET).
Wymogi dotyczące zgłoszeń (“Wymogi dotyczące zgłoszeń”) Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat i muszą:
– Zamieścić zdjęcie siebie “zanurzającego się” w wodzie na Twitterze lub Instagramie oznaczając @Hostelworld i używając hastagu #DipPic.
– Śledzić Hostelworld pod adresem www.twitter.com/hostelworld, jeśli przesyłają swoje zgłoszenie za pośrednictwem Twittera lub www.instagram.com/hostelworld, jeśli przesyłają swoje zgłoszenie za pośrednictwem Instagrama.
– Nie wolno publikować zgłoszeń, które są lub zawierają którekolwiek z następujących elementów
(a) wirusy lub inny złośliwy kod;
(b) treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub jakiejkolwiek nielegalnej działalności, zawierające groźby lub nękanie lub zawierające nagość lub graficzną lub nieuzasadnioną przemoc; lub
(c) wszelkie inne obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub nieprzyzwoite treści lub treści, które można przekształcić w takie treści.
2. Organizatorem losowania jest Hostelworld.com Limited (zwany dalej “Organizatorem”) z siedzibą pod adresem Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia
3. Przystępując do Losowania, “Uczestnik” wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków oraz zgadza się, że decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
4. Aby wziąć udział w Losowaniu, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów.
5. Nagroda jest zapewniana przez Promotora i, w stosownych przypadkach, Partnera.
6. Organizator nie jest właścicielem ani nie zarządza żadną z usług świadczonych w ramach Nagrody. Aby skorzystać z Nagrody, Zwycięzca(-y) będzie musiał(-szą) wyrazić zgodę na wszelkie stosowne warunki lub umowy wymagane przez strony trzecie dostarczające Nagrodę, w tym, w stosownych przypadkach, Partnera. Zwycięzca(-y) przyjmuje(-ją) do wiadomości, że Promotor nie będzie stroną takich umów z dostawcami będącymi osobami trzecimi i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Zwycięzcy(-ów) w odniesieniu do warunków tych umów, bezpośrednio lub pośrednio.
7. Nagroda jest uzależniona od dostępności i zależy od uznania Organizatora oraz, w stosownych przypadkach, Partnera.
8. Nagroda jest niezbywalna, nie może zostać wykorzystana w połączeniu z żadną inną ofertą i może zostać odebrana wyłącznie przez Zwycięzcę(-ów), który(-rzy) został(-li) powiadomiony(-i) przez Organizatora zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1 powyżej.
9. W przypadku, gdy nagroda obejmuje loty, lotnisko wylotu będzie zależało od bezpośredniej dostępności z najbliższego dostępnego lotniska międzynarodowego, które niekoniecznie musi znajdować się najbliżej.
10. Zwycięzca(-cy) może(-szą) potrzebować wizy na podróż do kraju, w którym znajduje się Nagroda, którą powinien(-ni) załatwić w lokalnej ambasadzie danego kraju na własny koszt. Obowiązkiem Zwycięzcy(-ów) jest spełnienie wszelkich wymogów wizowych obowiązujących w danym kraju. Zatwierdzenie odbywa się według uznania ambasady danego kraju, a Promotor i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za odrzucenie wniosków wizowych.
11. Nagroda nie obejmuje ubezpieczenia podróżnego, a Zwycięzca(-y) jest(są) odpowiedzialny(-i) za zorganizowanie odpowiedniego ubezpieczenia dla swoich potrzeb, jeśli ma to związek z Nagrodą.
12. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat. Biorąc udział w Losowaniu, Uczestnik robi to na własne ryzyko i z własnej inicjatywy oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Udział w Losowaniu może być niezgodny z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji, a jeśli udział w Losowaniu jest niezgodny z prawem, Uczestnik naruszy niniejsze warunki i zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania.
13. W Losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy ani agenci Promotora, ani żadnych spółek stowarzyszonych lub zależnych, ani żadnych stron trzecich biorących udział w Losowaniu, w tym, w stosownych przypadkach, Partnera.
14. W Losowaniu można wziąć udział w dniu określonym w punkcie 1 powyżej. Uczestnicy będą zobowiązani do spełnienia wszelkich Wymagań Zgłoszeniowych. Losowanie Nagrody odbędzie się w dniu określonym w punkcie 1 powyżej.
15. Zwycięzca(y) Losowania zostanie(ą) wybrany(i) losowo przez Promotora spośród wszystkich zgłoszeń spełniających Warunki Zgłoszenia.
16. Przystępując do Losowania, każdy Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Promotora jego imienia i nazwiska oraz narodowości w celu wyświetlenia go jako Zwycięzcy na stronie Hostelworld.com.
17. Przystępując do Losowania, Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku gdy zostanie Zwycięzcą, na udział w takich działaniach promocyjnych, o jakie Promotor zasadnie poprosi, takich jak dostarczanie Promotorowi treści na stronę Hostelworld.com, blog, biuletyny elektroniczne i kanały mediów społecznościowych w dalszych celach marketingowych po Losowaniu.
18. Zwycięzca(-y) powinien(-ni) odebrać nagrodę w terminie określonym w punkcie 1. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odpowie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej do tego dnia, zdecyduje się nie przyjąć Nagrody, nie kwalifikuje się do Losowania lub nie wypełni, nie wykona i nie zwróci jakiegokolwiek dokumentu wymaganego przez Promotora, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania i niezwłocznie zrzeknie się wszelkich praw lub uprawnień do Nagrody. Promotor dokona wówczas losowania spośród wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń, a alternatywny Uczestnik zostanie wybrany jako zwycięzca odpowiedniej Nagrody (“Alternatywny Zwycięzca”).
19. Zwycięzca alternatywny zostanie powiadomiony zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1 powyżej. Alternatywny Zwycięzca powinien odebrać Nagrodę w terminie określonym w punkcie 1. W przypadku, gdy Zwycięzca Alternatywny nie odpowie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej do tego dnia, zdecyduje się nie przyjąć Nagrody, nie kwalifikuje się do Losowania lub nie wypełni, nie wykona i nie zwróci jakiegokolwiek dokumentu wymaganego przez Promotora, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania i niezwłocznie zrzeknie się wszelkich praw lub uprawnień do Nagrody. Nagroda zostanie wówczas zwrócona do inwentarza, a Losowanie zostanie przerwane.
20. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości osoby, która przesłała zgłoszenie online, zgłoszenie zostanie uznane za przesłane przez upoważnionego posiadacza konta e-mail lub konta w mediach społecznościowych.
21. Każdy Uczestnik zwalnia i zabezpiecza Promotora oraz jego pracowników, agentów, podwykonawców i konsultantów przed wszelkimi stratami, szkodami, prawami, roszczeniami i działaniami wszelkiego rodzaju w związku z Losowaniem lub wynikającymi z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania jakiejkolwiek Nagrody, w tym między innymi obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi i roszczeniami opartymi na prawach do reklamy, zniesławieniu lub naruszeniu prywatności.
22. Odbiór Nagrody przez Uczestnika jest uzależniony od podpisania przez Uczestnika wszelkich stosownych oświadczeń i innych dokumentów oraz udzielenia pomocy, jakiej Promotor może w uzasadniony sposób wymagać.
23. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków wynikających z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi pożarów, strajków (własnych lub innych pracowników), powstania lub zamieszek, embarga, opóźnień w transporcie, wymogów lub przepisów władz cywilnych lub wojskowych, wirusów komputerowych, błędów, manipulacji, nieuprawnionej interwencji, oszustwa lub awarii technicznej, a Promotor ma prawo do anulowania, zakończenia, zmiany lub zawieszenia Losowania i niniejszych warunków bez ponoszenia odpowiedzialności.
24. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmodyfikowania lub przerwania niniejszego Losowania lub ograniczenia jego dostępności dla dowolnej osoby, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestników.
25. Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, a Uczestnik niniejszym zgadza się, że na korzyść Organizatora i bez uszczerbku dla prawa Organizatora do wszczęcia postępowania przed jakimkolwiek innym sądem właściwej jurysdykcji, sądy Irlandii będą właściwe do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich pozwów, działań lub postępowań, które mogą wyniknąć z niniejszych warunków lub w związku z nimi, a do takich celów Uczestnik nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji takich sądów.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top