Regulamin konkursu Unique Hostel na Instagramie

Language Specific Image

1. Opis konkursu

[Jedyna taka okazja w życiu z Hostelworld w Australii!]
Opis nagrody (“Nagroda”): Nagroda obejmuje 5-6-nocną wycieczkę do Australii dla dwóch osób (zwycięzcy i przyjaciela). Wycieczka odbędzie się w dniach 16 września 2017-23 września 2017. Bezpłatne zakwaterowanie zostanie zapewnione przez Hostelworld.com Limited, Floor 2, One Central Park, Dublin 18, Irlandia (“Promotor”). Zwycięzca i jego gość otrzymają bezpłatne loty w klasie ekonomicznej w obie strony z najbliższego dostępnego lotniska międzynarodowego oraz dzienną dietę w wysokości 30 euro dziennie na osobę, zapewnioną przez Organizatora. Kwota pieniężna zostanie przelana na konto bankowe zwycięzcy w dniu rozpoczęcia podróży. Dane konta bankowego muszą zostać przekazane Organizatorowi przed rozpoczęciem podróży.

Miejsca zakwaterowania będą znajdować się w Australii. Typ zakwaterowania: Pokój wieloosobowy lub prywatny dla “Zwycięzcy” i jego przyjaciela. Spędzą oni jedną noc w miejscu-niespodziance, gdzie wezmą udział w wyjątkowym doświadczeniu hostelu. Zakwaterowanie jest zapewnione tylko w tych terminach. Poszczególne hostele i rodzaje zakwaterowania będą zależały od dostępności.
“Nagroda” nie ma ekwiwalentu pieniężnego.

Liczba zwycięzców (“Zwycięzcy”): Nagrodę otrzyma jeden (1) Zwycięzca, który będzie mógł zabrać ze sobą na wycieczkę jednego znajomego.

Losowanie otwarte: W losowaniu będzie można wziąć udział od godziny 15:00 GMT w dniu 23 sierpnia 2017 r. do godziny 8:00 GMT w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Data losowania: Losowanie Nagrody odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 GMT.

Zwycięzcy / Zwycięzcy alternatywni zostaną powiadomieni przez: Zwycięzcy/Zwycięzcy Alternatywni zostaną powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem przesłanego adresu e-mail/wiadomości prywatnej na Instagramie.

Termin, w którym Zwycięzcy muszą odebrać nagrodę: W ciągu 3 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, że są Zwycięzcą zgodnie z Klauzulą 8 w dniu 1 września 2017 roku.

Termin, w którym alternatywni Zwycięzcy muszą odebrać Nagrodę: W ciągu trzech (3) dni kalendarzowych od daty powiadomienia o tym, że są Alternatywnymi Zwycięzcami zgodnie z Klauzulą 8 w dniu 4 września 2017 roku. Jeśli pierwszy Zwycięzca Alternatywny nie będzie w stanie potwierdzić swojej nagrody w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych, powiadomiony zostanie drugi Zwycięzca Alternatywny, a procedura ta będzie powtarzana w sposób ciągły.

Wymagania dotyczące zgłoszeń (“Wymagania dotyczące zgłoszeń”): Uczestnicy muszą oznaczyć znajomego, z którym chcieliby podzielić się nagrodą, poprzez @wzmiankę o nim w konkursowym poście na Instagramie na stronie Instagram organizatora.

Aby kwalifikować się do udziału w konkursie, uczestnik i jego znajomy muszą posiadać aktualną wizę do Australii lub być w stanie ją uzyskać. Jeśli nie uda im się uzyskać wizy, zostaną wykluczeni z nagrody.

Uczestnicy muszą być w stanie podróżować od 16 września 2017 r. do 23 września 2017 r. i muszą być w stanie uczestniczyć w przewidzianych aktywnościach przeznaczonych dla osób podróżujących z plecakiem, takich jak łatwe wędrówki lub sporty plażowe.

Zarówno zwycięzca, jak i jego gość muszą posługiwać się językiem angielskim na dobrym poziomie.

2. Organizatorem losowania jest Hostelworld.com Limited z siedzibą pod adresem Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.

3. Przystępując do Losowania, “Uczestnik” wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zgadza się, że decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

4. Aby wziąć udział w Losowaniu, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów.

5. Nagroda jest zapewniana przez Promotora i, w stosownych przypadkach, Partnera.

6. Organizator nie jest właścicielem ani nie zarządza żadną z usług świadczonych w ramach Nagrody. Aby skorzystać z Nagrody, Zwycięzcy będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wszelkie stosowne warunki lub umowy wymagane przez strony trzecie dostarczające Nagrodę, w tym, w stosownych przypadkach, Partnera. Zwycięzcy przyjmują do wiadomości, że Promotor nie będzie stroną takich umów z dostawcami będącymi osobami trzecimi i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Zwycięzców w odniesieniu do warunków tych umów, bezpośrednio lub pośrednio.

7. Nagroda jest uzależniona od dostępności i zależy od uznania Organizatora oraz, w stosownych przypadkach, Partnera.

8. Nagroda nie podlega przeniesieniu, nie może być wykorzystana w połączeniu z żadną inną ofertą i może być odebrana wyłącznie przez Zwycięzców, którzy zostali powiadomieni przez Promotora zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1 powyżej.

9. W przypadku, gdy Nagroda obejmuje loty, lotnisko wylotu będzie zależało od bezpośredniej dostępności z najbliższego dostępnego międzynarodowego lotniska Zwycięzcy, które niekoniecznie musi znajdować się najbliżej.

10. Zwycięzcy mogą potrzebować wizy na podróż do kraju, w którym znajduje się Nagroda, którą powinni załatwić w lokalnej ambasadzie danego kraju na własny koszt. Obowiązkiem Zwycięzców jest spełnienie wszelkich wymogów wizowych danego kraju. Zatwierdzenie odbywa się według uznania ambasady danego kraju, a Promotor i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za odrzucenie jakichkolwiek wniosków wizowych.

11. Ubezpieczenie podróżne nie jest objęte Nagrodą i to Zwycięzcy są odpowiedzialni za zorganizowanie odpowiedniego ubezpieczenia dla swoich potrzeb, jeśli jest to istotne dla Nagrody.

12. Uczestnicy oraz ich wyznaczeni znajomi muszą mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat. Biorąc udział w Losowaniu, Uczestnik robi to na własne ryzyko i z własnej inicjatywy oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Udział w Losowaniu może być niezgodny z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji, a jeśli udział w Losowaniu jest niezgodny z prawem, Uczestnik naruszy niniejsze warunki i zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania. Zwycięzca i jego wyznaczony znajomy muszą w pełni i poprawnie wypełnić formularz dostarczony przez Promotora, w tym imię, nazwisko i adres e-mail.

13. W Losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy ani agenci Promotora ani żadnych spółek stowarzyszonych lub zależnych, ani żadnych stron trzecich zaangażowanych w Losowanie, w tym, w stosownych przypadkach, Partnera.

14. W Losowaniu można wziąć udział w terminach określonych w punkcie 1 powyżej. Uczestnicy będą zobowiązani do spełnienia wszelkich Wymagań Zgłoszeniowych. Losowanie Nagrody odbędzie się w dniu określonym w punkcie 1 powyżej.

15. Zwycięzca(y) Losowania zostanie(ą) wybrany(i) losowo przez Promotora spośród wszystkich zgłoszeń spełniających Warunki Zgłoszenia.

16. Przystępując do Losowania, każdy Uczestnik wyraża zgodę i potwierdza zgodę swojego wyznaczonego znajomego na wykorzystanie przez Promotora jego imienia i nazwiska oraz narodowości, które zostaną wyświetlone jako Zwycięzca na stronie Hostelworld.com, a także uzyska zgodę swojego wyznaczonego znajomego na wykorzystanie jego imienia i nazwiska.

17. Przystępując do Losowania, Uczestnik wyraża zgodę i potwierdza zgodę swojego wyznaczonego znajomego, w przypadku gdy zostanie Zwycięzcą, na udział w takich działaniach promocyjnych, o jakie Promotor w uzasadniony sposób poprosi, takich jak dostarczanie Promotorowi treści (np. zdjęć, relacji na Instagramie lub filmów) na stronę Hostelworld.com, blog, biuletyny elektroniczne i kanały mediów społecznościowych w dalszych celach marketingowych po Losowaniu.

18. Biorąc udział w Losowaniu, Uczestnik wyraża zgodę na subskrypcję biuletynów elektronicznych Hostelworld.com i potwierdza zgodę swojego wyznaczonego znajomego.

19. Zwycięzca(-y) powinien(-ni) odebrać nagrodę w terminie określonym w punkcie 1. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odpowie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej do tego dnia, zdecyduje się nie przyjąć Nagrody, nie kwalifikuje się do Losowania lub nie wypełni należycie, nie wykona i nie zwróci jakiegokolwiek dokumentu wymaganego przez Promotora, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania i niezwłocznie zrzeknie się wszelkich praw lub uprawnień do Nagrody. Promotor dokona wówczas losowania spośród wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń, a alternatywny Uczestnik zostanie wybrany jako zwycięzca odpowiedniej Nagrody (“Alternatywny Zwycięzca”).

20. Alternatywny Zwycięzca zostanie powiadomiony zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1 powyżej. Alternatywny Zwycięzca powinien odebrać Nagrodę w terminie określonym w punkcie 1. W przypadku, gdy Zwycięzca Alternatywny nie odpowie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej do tego dnia, zdecyduje się nie przyjąć Nagrody, nie kwalifikuje się do Losowania lub nie wypełni, nie wykona i nie zwróci jakiegokolwiek dokumentu wymaganego przez Promotora, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania i niezwłocznie zrzeknie się wszelkich praw lub uprawnień do Nagrody. Nagroda zostanie wówczas ponownie przyznana kolejnemu alternatywnemu zwycięzcy.

21. Akceptowane będzie tylko jedno zgłoszenie na adres e-mail lub, w stosownych przypadkach, konto w mediach społecznościowych (ostatnie zgłoszenie). Organizator nie będzie akceptował wielokrotnych zgłoszeń przy użyciu tego samego adresu e-mail lub konta w mediach społecznościowych.

22. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości osoby, która przesłała zgłoszenie online, zgłoszenie zostanie uznane za przesłane przez upoważnionego posiadacza konta e-mail lub konta w mediach społecznościowych.

23. Każdy Uczestnik zwalnia i zwalnia, a także potwierdza zgodę swojego wyznaczonego przyjaciela, Promotora i jego pracowników, agentów, podwykonawców i konsultantów z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, prawa, roszczenia i działania wszelkiego rodzaju w związku z Losowaniem lub wynikające z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania jakiejkolwiek Nagrody, w tym między innymi obrażenia ciała, szkody majątkowe i roszczenia oparte na prawach do reklamy, zniesławieniu lub naruszeniu prywatności.

24. Odbiór Nagrody przez Uczestnika jest uzależniony od podpisania przez Uczestnika wszelkich stosownych oświadczeń i innych dokumentów oraz udzielenia pomocy, jakiej Promotor może w uzasadniony sposób wymagać.

25. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków wynikających z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi pożarów, strajków (własnych lub innych pracowników), powstania lub zamieszek, embarga, opóźnień w transporcie, wymogów lub przepisów władz cywilnych lub wojskowych, wirusów komputerowych, błędów, manipulacji, nieuprawnionej interwencji, oszustwa lub awarii technicznej, a Promotor ma prawo do anulowania, zakończenia, zmiany lub zawieszenia Losowania i niniejszych warunków bez ponoszenia odpowiedzialności.

26. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmodyfikowania lub przerwania niniejszego Losowania lub do ograniczenia jego dostępności dla dowolnej osoby, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestników.

27. Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, a Uczestnik niniejszym zgadza się, że na korzyść Organizatora i bez uszczerbku dla prawa Organizatora do wszczęcia postępowania przed jakimkolwiek innym sądem właściwej jurysdykcji, sądy Irlandii będą właściwe do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich pozwów, działań lub postępowań, które mogą wyniknąć z niniejszych warunków lub w związku z nimi, a do takich celów Uczestnik nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji takich sądów.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top