Podmínky soutěže na Instagramu Unique Hostel

Language Specific Image

1. Popis soutěže

[Jediná životní příležitost s Hostelworld v Austrálii!]
Popis ceny (dále jen “cena”): Výhra zahrnuje zájezd do Austrálie na 5 až 6 nocí pro dvě osoby (výherce a jeho kamaráda). Zájezd se uskuteční od 16. září 2017 do 23. září 2017. Ubytování zdarma poskytne společnost Hostelworld.com Limited se sídlem Floor 2, One Central Park, Dublin 18, Irsko (dále také “pořadatel”). Vítěz a jeho host obdrží zpáteční letenky v ekonomické třídě z nejbližšího dostupného mezinárodního letiště zdarma a příspěvek na denní výdaje ve výši 30 EUR na den a osobu, které poskytne “Pořadatel”. Peněžní částka bude převedena na bankovní účet výherce v den zahájení cesty. Údaje o bankovním účtu musí být “pořadateli” poskytnuty před cestou.

Poskytovatelé ubytování budou v Austrálii. Typ ubytování: Výherce a jeho kamarád budou ubytováni ve smíšených kolejích nebo v soukromém pokoji. Stráví jednu noc na překvapivém místě, kde se zúčastní jedinečného hostitelského zážitku. Ubytování je zajištěno pouze v těchto termínech. Konkrétní ubytovny a typ ubytování budou záviset na dostupnosti.
“Výhra” nemá žádný peněžní ekvivalent.

Počet výherců (dále jen “výherce”): Výhru získá jeden (1) výherce, který si bude moci vzít s sebou na tento výlet jednoho kamaráda.

Zahájení losování: Slosování bude probíhat od 15:00 GMT dne 23. srpna 2017 do 8:00 GMT dne 29. srpna 2017.

Datum losování: Srpna 2017 v 15:00 GMT.

Výherce (výherci)/alternativní výherce (výherci) bude (budou) vyrozuměn (vyrozuměni): Výherci/alternativní výherci budou informováni pořadatelem prostřednictvím jím zaslané e-mailové adresy/osobní zprávy na Instagramu.

Datum, do kterého si musí výherce/výherci vyzvednout výhru: Do 3 kalendářních dnů od data oznámení, že se stal Výhercem v souladu s bodem 8, dne 1. září 2017.

Datum, do kterého si náhradní výherce (výherci) musí vyzvednout svou cenu: Do tří (3) kalendářních dnů od data oznámení, že jsou alternativním výhercem v souladu s bodem 8, tj. do 4. září 2017. Pokud první alternativní výherce nebude schopen potvrdit svou výhru do tří (3) kalendářních dnů, bude informován druhý alternativní výherce a tento postup se bude průběžně opakovat.

Podmínky účasti (dále jen “podmínky účasti”): Účastníci musí označit svého přítele, se kterým by se o výhru podělili, a to tak, že jej uvedou v soutěžním příspěvku na Instagramu na stránce pořadatele.

Aby se účastník a jeho přítel mohli soutěže zúčastnit, musí mít platné vízum do Austrálie nebo musí být schopni ho získat. Pokud se jim nepodaří vízum získat, jsou z výhry vyloučeni.

Účastníci musí být schopni cestovat v období od 16. září 2017 do 23. září 2017 a musí být schopni účastnit se poskytovaných aktivit určených pro baťůžkáře, jako jsou nenáročné túry nebo plážové sporty.

Od výherce i jeho hosta se vyžaduje dobrá úroveň angličtiny.

2. Pořadatelem slosování je společnost Hostelworld.com Limited se sídlem Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko.

3. Účastí v losování “účastník” souhlasí s těmito podmínkami a souhlasí s tím, že rozhodnutí pořadatele je závazné a konečné.

4. Pro účast ve Slosování není nutný žádný nákup.

5. Výhru poskytuje pořadatel a případně partner.

6. Pořadatel nevlastní ani neprovozuje žádnou ze služeb, které jsou poskytovány jako součást ceny. Aby mohli výherci využít výhru, budou muset souhlasit s příslušnými podmínkami nebo smlouvou, které vyžadují třetí strany poskytující výhru, včetně případného partnera. Výherci berou na vědomí, že pořadatel nebude stranou takových smluv s dodavateli třetích stran a nebude vůči výhercům odpovědný za podmínky těchto smluv, ať už přímo či nepřímo.

7. Výhra je závislá na dostupnosti a závisí na uvážení Pořadatele a případně Partnera.

8. Výhra je nepřenosná, nelze ji použít v kombinaci s jinou nabídkou a mohou si ji vyzvednout pouze výherci, kteří budou pořadatelem vyrozuměni v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše.

9. Pokud cena zahrnuje letenky, bude použité letiště odletu záviset na přímé dostupnosti z nejbližšího dostupného mezinárodního letiště výherce, které nemusí být nutně nejbližší.

10. Výherci mohou potřebovat k cestě do země, v níž se cena nachází, vízum, které by si měli na vlastní náklady vyřídit na místním velvyslanectví příslušné země. Výherci jsou odpovědní za splnění vízových požadavků příslušné země. Schválení je na uvážení velvyslanectví příslušné země a pořadatel a partner nenesou odpovědnost za případné zamítnutí žádosti o vízum.

11. Cestovní pojištění není součástí výhry a výherci jsou odpovědní za sjednání vhodného pojištění pro své potřeby, pokud je to pro výhru relevantní.

12. Účastníci i jejich nominovaný přítel musí být starší 18 (osmnácti) let. Účastník se účastní slosování na vlastní nebezpečí a z vlastní iniciativy a odpovídá za dodržování místních zákonů v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Účast ve Slosování může být podle zákonů příslušné jurisdikce nezákonná, a pokud je účast ve Slosování nezákonná, porušuje Účastník tyto podmínky a bude ze Slosování okamžitě vyloučen. Výherce a jeho nominovaný přítel musí úplně a správně vyplnit formulář poskytnutý pořadatelem, včetně jména, příjmení a e-mailové adresy.

13. Slosování se nemohou účastnit zaměstnanci ani zástupci Pořadatele nebo jakýchkoli přidružených či dceřiných společností nebo jakýchkoli třetích stran zapojených do Slosování, včetně případného Partnera.

14. Slosování se lze zúčastnit v termínech uvedených v bodě 1 výše. Účastníci budou povinni splnit veškeré požadavky na účast ve Slosování. Slosování o cenu se uskuteční v den uvedený v bodě 1 výše.

15. Výherce (výherci) losování bude (budou) vybrán (vybráni) náhodně pořadatelem ze všech přihlášek, které splňují podmínky účasti.

16. Účastí ve slosování každý Účastník souhlasí a potvrzuje souhlas svého nominovaného přítele s tím, že umožní Pořadateli použít jeho jméno a státní příslušnost, které budou zobrazeny jako výherce na webových stránkách Hostelworld.com, a zajistí souhlas svého nominovaného přítele s použitím jeho jména.

17. Účastí ve slosování účastník souhlasí a potvrzuje souhlas svého nominovaného přítele v případě, že se stane výhercem, s účastí na propagačních aktivitách, které pořadatel v rozumné míře požaduje, jako je poskytování obsahu pořadateli (např. fotografií, příběhů na Instagramu nebo videí) pro webové stránky Hostelworld.com, blog, e-newslettery a kanály sociálních médií pro další marketingové účely po slosování.

18. Účastí v losování Účastník souhlasí a potvrzuje souhlas svého nominovaného přítele s odběrem elektronických zpravodajů Hostelworld.com.

19. Výherce (výherci) si vyzvedne (vyzvednou) cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že výherce do tohoto data neodpoví písemně e-mailem, rozhodne se cenu nepřijmout, není způsobilý pro účast ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Pořadatel poté provede losování ze všech zbývajících způsobilých příspěvků a jako výherce příslušné ceny bude vybrán náhradní účastník (dále jen “náhradní výherce”).

20. Náhradní výherce bude vyrozuměn v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše. Alternativní výherce si vyzvedne cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že náhradní výherce do tohoto data písemně neodpoví e-mailem, rozhodne se cenu nepřevzít, není způsobilý pro účast ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Cena bude poté znovu vydána dalšímu náhradnímu výherci.

21. Na jednu e-mailovou adresu nebo případně účet na sociálních sítích (poslední příspěvek) bude přijat pouze jeden příspěvek. Pořadatel nebude akceptovat více přihlášek s použitím stejné e-mailové adresy nebo účtu na sociální síti.

22. V případě sporu ohledně totožnosti osoby, která odeslala online příspěvek, bude příspěvek považován za odeslaný oprávněným držitelem e-mailového účtu nebo účtu na sociální síti.

23. Každý účastník zprošťuje pořadatele a jeho zaměstnance, zástupce, subdodavatele a konzultanty odpovědnosti za jakékoli ztráty, škody, práva, nároky a žaloby jakéhokoli druhu v souvislosti s losováním nebo v důsledku přijetí, držení nebo použití jakékoli ceny, včetně, ale nikoli výlučně, újmy na zdraví, škody na majetku a nároků založených na právech na publicitu, pomluvě nebo zásahu do soukromí, a potvrzuje svůj souhlas s tím.

24. Podmínkou převzetí jakékoli ceny Účastníkem je, že Účastník uzavře všechna příslušná prohlášení a další dokumenty a poskytne součinnost, kterou může Pořadatel přiměřeně požadovat.

25. Pořadatel neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z těchto podmínek v důsledku příčin, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně požárů, stávek (vlastních nebo jiných zaměstnanců), povstání nebo nepokojů, embarg, zpoždění v dopravě, požadavků nebo nařízení jakýchkoli civilních nebo vojenských orgánů, počítačových virů, chyb, neoprávněných zásahů, podvodů nebo technických poruch, a pořadatel je oprávněn zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit slosování a tyto podmínky bez jakékoli odpovědnosti.

26. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči účastníkům, upravit nebo přerušit toto slosování nebo omezit jeho dostupnost pro jakoukoli osobu.

27. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s irskými zákony a účastník tímto souhlasí s tím, že ve prospěch pořadatele a aniž by bylo dotčeno právo pořadatele obrátit se na jakýkoli jiný soud příslušné jurisdikce, budou mít irské soudy pravomoc projednat a rozhodnout jakoukoli žalobu, úkon nebo řízení, které by mohly vzniknout na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, a pro tyto účely se účastník neodvolatelně podřizuje jurisdikci těchto soudů.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top