zasady i warunki konkursu #InDaHostel

Regulamin konkursu Hostelworld.com

 1. Szczegóły konkursu przedstawiono poniżej:

Nazwa Konkursu: konkurs na Instagramie #InDaHostel
Opis nagrody:
Dwie noce zakwaterowania dla dwóch osób w TOC Hostel Barcelona w prywatnym pokoju, w którym filmowano #InDaHostel.
Nagrodę należy odebrać przed 31 kwietnia 2017 r.
Nagroda nie obejmuje żadnych kosztów podróży.
Nagrodę otrzyma jeden zwycięzca.
Losowanie otwarte: W losowaniu będzie można wziąć udział od godziny 10:00 czasu GMT Wielkiej Brytanii w dniu 21.05.2016 do godziny 22:00 czasu GMT w dniu 26.05.2016.
Data losowania: Losowanie nagrody odbędzie się 27.05.2016 o godzinie 10 rano GMT. Zwycięzca/Zwycięzcy alternatywni zostaną powiadomieni przez: Zwycięzca(-y)/Zwycięzca(-y) alternatywny(-e) zostanie(-ą) powiadomiony(-i) przez Organizatora za pośrednictwem postu konkursowego na stronie Organizatora na Instagramie.
Termin, w którym Zwycięzca(-y) musi(-szą) odebrać nagrodę: W ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od daty powiadomienia o zostaniu Zwycięzcą zgodnie z punktem 8/do godziny 10:00 czasu GMT w dniu 1.06.2016
Termin, w którym Alternatywni Zwycięzcy muszą odebrać swoją Nagrodę: W ciągu trzech (3) dni kalendarzowych od daty powiadomienia, że są Alternatywnymi Zwycięzcami zgodnie z Klauzulą 8/do godziny 11:00 GMT w dniu 4.06. 2016
Wymagania wstępne: Uczestnicy muszą oznaczyć znajomego, z którym chcieliby podzielić się nagrodą, poprzez @wzmiankę o nim w konkursowym poście na Instagramie na stronie Instagram organizatora.

 1. Organizatorem Losowania jest Hostelworld.com Limited (zwany dalej “Organizatorem”) z siedzibą na Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.
 2. Przystępując do Losowania, “Uczestnik” wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zgadza się, że decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
 3. Aby wziąć udział w Losowaniu, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów.
 4. Nagroda jest zapewniana przez Promotora i, w stosownych przypadkach, Partnera.
 5. Organizator nie jest właścicielem ani nie zarządza żadną z usług świadczonych w ramach Nagrody. Aby skorzystać z Nagrody, Zwycięzca(-cy) będzie(-szą) zobowiązany(-i) do zaakceptowania wszelkich odpowiednich warunków lub umów wymaganych przez strony trzecie dostarczające Nagrodę, w tym, w stosownych przypadkach, Partnera. Zwycięzca(-y) przyjmuje(-ją) do wiadomości, że Promotor nie będzie stroną takich umów z dostawcami będącymi osobami trzecimi i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Zwycięzcy(-ów) w odniesieniu do warunków tych umów, bezpośrednio lub pośrednio.
 6. Nagroda zależy od dostępności i pozostaje w gestii Organizatora oraz, w stosownych przypadkach, Partnera.
 7. Nagroda nie podlega przeniesieniu, nie może zostać wykorzystana w połączeniu z żadną inną ofertą i może zostać odebrana wyłącznie przez Zwycięzcę (Zwycięzców), którzy zostali powiadomieni przez Organizatora zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1 powyżej.
 8. W przypadku, gdy nagroda obejmuje loty, lotnisko wylotu będzie zależało od bezpośredniej dostępności z najbliższego dostępnego międzynarodowego lotniska, które niekoniecznie musi znajdować się najbliżej.
 9. Zwycięzca(-cy) może(-szą) potrzebować wizy na podróż do kraju, w którym znajduje się Nagroda, którą powinien(-ni) załatwić w lokalnej ambasadzie danego kraju na własny koszt. Obowiązkiem Zwycięzcy(-ów) jest spełnienie wszelkich wymogów wizowych obowiązujących w danym kraju. Zatwierdzenie odbywa się według uznania ambasady danego kraju, a Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za odrzucenie wniosków wizowych.
 10. Nagroda nie obejmuje ubezpieczenia podróżnego, a obowiązkiem zwycięzcy(-ów) jest zorganizowanie odpowiedniego ubezpieczenia, jeśli ma ono związek z nagrodą.
 11. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do pełnego i prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym podania imienia, nazwiska i adresu e-mail. Biorąc udział w Losowaniu, Uczestnik robi to na własne ryzyko i z własnej inicjatywy oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Udział w Losowaniu może być niezgodny z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji, a jeśli udział w Losowaniu jest niezgodny z prawem, Uczestnik naruszy niniejsze warunki i zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania.
 12. W Losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy ani agenci Promotora ani żadnych spółek stowarzyszonych lub zależnych, ani żadnych stron trzecich zaangażowanych w Losowanie, w tym, w stosownych przypadkach, Partnera.
 13. W Losowaniu można wziąć udział w terminach określonych w punkcie 1 powyżej. Uczestnicy będą zobowiązani do spełnienia wszelkich Wymagań Zgłoszeniowych. Losowanie Nagrody odbędzie się w dniu określonym w punkcie 1 powyżej.
 14. Zwycięzca(y) Losowania zostanie(ą) wybrany(i) losowo przez Promotora spośród wszystkich zgłoszeń spełniających Warunki Zgłoszenia.
 15. Przystępując do Losowania, każdy Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Promotora jego imienia i nazwiska oraz narodowości w celu wyświetlenia go jako Zwycięzcy na stronie Hostelworld.com.
 16. Przystępując do Losowania, Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku gdy zostanie Zwycięzcą, na udział w takich działaniach promocyjnych, o jakie Promotor zwróci się w uzasadniony sposób, takich jak dostarczanie Promotorowi treści na stronę Hostelworld.com, blog, biuletyny elektroniczne i kanały mediów społecznościowych do dalszych celów marketingowych po Losowaniu.
 17. Przystępując do Losowania, Uczestnik wyraża zgodę na subskrypcję biuletynów elektronicznych Hostelworld.com.
 18. Zwycięzca(-y) powinien(-ni) odebrać nagrodę w terminie określonym w punkcie 1. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odpowie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym terminie, zdecyduje się nie przyjąć Nagrody, nie kwalifikuje się do Losowania lub nie wypełni należycie, nie wykona i nie zwróci jakiegokolwiek dokumentu wymaganego przez Promotora, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania i niezwłocznie zrzeknie się wszelkich praw lub uprawnień do Nagrody. Promotor dokona wówczas losowania spośród wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń, a alternatywny Uczestnik zostanie wybrany jako zwycięzca odpowiedniej Nagrody (“Alternatywny Zwycięzca”).
 19. Zwycięzca alternatywny zostanie powiadomiony zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1 powyżej. Alternatywny Zwycięzca powinien odebrać Nagrodę w terminie określonym w punkcie 1. W przypadku, gdy Zwycięzca Alternatywny nie odpowie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej do tego dnia, zdecyduje się nie przyjąć Nagrody, nie kwalifikuje się do Losowania lub nie wypełni, nie wykona i nie zwróci jakiegokolwiek dokumentu wymaganego przez Promotora, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z Losowania i niezwłocznie zrzeknie się wszelkich praw lub uprawnień do Nagrody. Nagroda zostanie wówczas zwrócona do inwentarza, a Losowanie zostanie przerwane.
 20. Akceptowane będzie tylko jedno zgłoszenie na adres e-mail lub, w stosownych przypadkach, konto w mediach społecznościowych (ostatnie zgłoszenie). Organizator nie będzie akceptował wielokrotnych zgłoszeń przy użyciu tego samego adresu e-mail lub konta w mediach społecznościowych.
 21. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości osoby, która przesłała zgłoszenie online, zgłoszenie zostanie uznane za przesłane przez upoważnionego posiadacza konta e-mail lub konta w mediach społecznościowych.
 22. Każdy Uczestnik zwalnia Promotora i jego pracowników, agentów, podwykonawców i konsultantów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód, praw, roszczeń i działań wszelkiego rodzaju związanych z Losowaniem lub wynikających z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania jakiejkolwiek Nagrody, w tym między innymi obrażeń ciała, szkód majątkowych i roszczeń opartych na prawach do wizerunku, zniesławienia lub naruszenia prywatności.
 23. Odbiór Nagrody przez Uczestnika jest uzależniony od podpisania przez Uczestnika wszelkich stosownych oświadczeń i innych dokumentów oraz udzielenia pomocy, jakiej Promotor może w uzasadniony sposób wymagać.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków wynikających z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi pożarów, strajków (własnych lub innych pracowników), powstania lub zamieszek, embarga, opóźnień w transporcie, wymogów lub przepisów władz cywilnych lub wojskowych, wirusów komputerowych, błędów, manipulacji, nieuprawnionej interwencji, oszustwa lub awarii technicznej, a Organizator ma prawo do anulowania, zakończenia, zmiany lub zawieszenia losowania i niniejszych warunków bez ponoszenia odpowiedzialności.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmodyfikowania lub przerwania niniejszego Losowania lub do ograniczenia jego dostępności dla dowolnej osoby, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestników.
 26. Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, a Uczestnik niniejszym zgadza się, że na korzyść Organizatora i bez uszczerbku dla prawa Organizatora do wszczęcia postępowania przed jakimkolwiek innym sądem właściwej jurysdykcji, sądy Irlandii będą właściwe do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich pozwów, działań lub postępowań, które mogą wyniknąć z niniejszych warunków lub w związku z nimi, a do takich celów Uczestnik nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji takich sądów.
Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top