#InDaHostel Konkurrens Ts & Cs

Tävlingsvillkor för Hostelworld.com

 1. Detaljerna för tävlingen anges nedan:

Tävlingens namn: instagram-tävling #InDaHostel
Beskrivning av priset:
Två nätters boende för två personer på TOC Hostel Barcelona i det privata rum där #InDaHostel filmades.
Priset måste tas emot före den 31 april 2017.
Priset inkluderar inte några resekostnader.
Det kommer att finnas en vinnare av priset.
Lottningen är öppen: Dragningen kommer att vara öppen för deltagande från kl. 10.00 GMT den 21.05.2016 till kl. 22.00 GMT den 26.05.2016.
Datum då dragningen kommer att äga rum: Dragningen av priset kommer att hållas den 27.05.2016 kl. 10.00 GMT. Vinnare/alternativa vinnare kommer att meddelas av: Vinnaren/vinnarna/den alternativa vinnaren/vinnarna kommer att meddelas av arrangören via tävlingsinlägget på arrangörens Instagram-sida.
Datum då vinnaren/vinnarna måste göra anspråk på sitt pris: Inom fem (5) kalenderdagar från dagen för meddelande om att de är en vinnare i enlighet med klausul 8 / senast kl. 10 GMT den 1.06.2016
Datum då alternativa vinnare måste hämta sitt pris: Inom tre (3) kalenderdagar från dagen för meddelande om att de är en Alternativ Vinnare i enlighet med punkt 8/tidigast kl. 11.00 GMT den 4.06. 2016
Krav för deltagande: Deltagare måste tagga den vän som de skulle dela priset med genom att @nämna dem på tävlingens Instagram-inlägg på arrangörens Instagram-sida.

 1. Arrangören av utlottningen är Hostelworld.com Limited (hädanefter kallad “arrangören”) med adress Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.
 2. Genom att delta i dragningen samtycker “deltagaren” till att vara bunden av dessa regler och villkor och samtycker till att arrangörens beslut är bindande och slutgiltigt.
 3. Inget köp är nödvändigt för att delta i dragningen.
 4. Priset tillhandahålls av arrangören och, i förekommande fall, partnern.
 5. Arrangören äger eller driver inte någon av de tjänster som tillhandahålls som en del av priset. För att kunna ta del av priset måste vinnaren/vinnarna godkänna alla relevanta villkor eller avtal som krävs av de tredje parter som tillhandahåller priset, inklusive, i förekommande fall, partnern. Vinnaren bekräftar att Arrangören inte kommer att vara part i några sådana avtal med tredjepartsleverantörerna och inte kommer att vara ansvarig gentemot Vinnaren med avseende på villkoren i dessa avtal, vare sig direkt eller indirekt.
 6. Priset är beroende av tillgänglighet och avgörs av Arrangören och, i förekommande fall, Partnern.
 7. Priset kan inte överlåtas, kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande och kan endast tas i anspråk av den eller de vinnare som meddelas av arrangören i enlighet med det förfarande som beskrivs i klausul 1 ovan.
 8. Om priset inkluderar flyg beror avreseflygplatsen på den direkta tillgängligheten från vinnarens/vinnarnas närmaste tillgängliga internationella flygplats, som inte nödvändigtvis behöver vara den närmaste.
 9. Vinnaren/vinnarna kan behöva ett visum för att resa till det land där Priset finns, vilket de bör ordna med det relevanta landets lokala ambassad, på egen bekostnad. Det är vinnarens/vinnarnas ansvar att uppfylla eventuella visumkrav i det relevanta landet. Godkännande sker enligt det relevanta landets ambassads bedömning och Arrangören och Partnern kan inte hållas ansvariga för eventuella visumansökningar som avslås.
 10. Reseförsäkring ingår inte i priset och det är vinnarens/vinnarnas ansvar att ordna ett lämpligt skydd för sina behov om detta är relevant för priset.
 11. Deltagare måste vara 18 (arton) år eller äldre. Varje deltagare måste fylla i anmälningsformuläret fullständigt och korrekt, inklusive förnamn, efternamn och e-postadress. Genom att delta i dragningen gör deltagaren det på egen risk och på eget initiativ, och ansvarar för att följa lokala lagar, i den utsträckning lokala lagar gäller. Deltagande i dragningen kan vara olagligt enligt lagarna i den tillämpliga jurisdiktionen och om deltagande i dragningen är olagligt kommer deltagaren att bryta mot dessa villkor och kommer omedelbart att diskvalificeras från dragningen.
 12. Dragningen är inte öppen för anställda eller agenter hos Arrangören eller något anknutet företag eller dotterbolag eller någon tredje part som är involverad i Dragningen inklusive, i förekommande fall, Partnern.
 13. Dragningen är öppen för deltagande mellan de datum som anges i klausul 1 ovan. Deltagarna måste uppfylla eventuella inträdeskrav. Dragningen av priset kommer att hållas på det datum som anges i klausul 1 ovan.
 14. Vinnaren/vinnarna av dragningen ska väljas slumpmässigt av arrangören bland alla bidrag som uppfyller anmälningskraven.
 15. Genom att delta i dragningen samtycker varje deltagare till att arrangören får använda deras namn och nationalitet för att visas som vinnare på webbplatsen Hostelworld.com.
 16. Genom att delta i dragningen samtycker deltagaren, i händelse av att de är en vinnare, till att delta i sådan marknadsföringsaktivitet som rimligen begärs av arrangören, såsom att förse arrangören med innehåll för webbplatsen Hostelworld.com, blogg, e-nyhetsbrev och sociala mediekanaler för ytterligare marknadsföringssyften efter dragningen.
 17. Genom att delta i dragningen samtycker deltagaren till att prenumerera på Hostelworld.com:s e-nyhetsbrev.
 18. Vinnaren/vinnarna ska göra anspråk på priset senast det datum som anges i klausul 1. Om en Vinnare inte svarar skriftligen via e-post senast det datumet, väljer att inte acceptera Priset, inte är berättigad till Dragningen eller underlåter att vederbörligen fylla i, underteckna och returnera något dokument som krävs av Arrangören, ska han/hon omedelbart diskvalificeras från Dragningen och han/hon ska omedelbart avsäga sig all rätt eller berättigande till Priset. Arrangören ska sedan dra en lott bland alla återstående kvalificerade bidrag och en alternativ deltagare ska väljas ut som vinnare av det relevanta priset (“den alternativa vinnaren”).
 19. Den alternativa vinnaren ska meddelas i enlighet med det förfarande som beskrivs i klausul 1 ovan. Den alternativa vinnaren ska göra anspråk på priset senast det datum som anges i klausul 1. Om den alternativa vinnaren inte svarar skriftligen via e-post senast det datumet, väljer att inte acceptera priset, inte är berättigad till dragningen eller inte korrekt fyller i, undertecknar och returnerar något dokument som krävs av arrangören, ska han/hon omedelbart diskvalificeras från dragningen och han/hon ska omedelbart avsäga sig all rätt eller berättigande till priset. Priset ska sedan returneras till inventeringen och dragningen ska avbrytas.
 20. Endast ett bidrag per e-postadress eller, i förekommande fall, konto på sociala medier (sista bidrag) kommer att accepteras. Arrangören kommer inte att acceptera flera bidrag som använder samma e-postadress eller sociala mediekonto.
 21. I händelse av en tvist angående identiteten på den person som skickade in ett onlinebidrag, kommer bidraget att anses ha skickats in av den auktoriserade kontoinnehavaren av e-postadressen eller kontot på sociala medier.
 22. Varje deltagare befriar och håller arrangören och dess anställda, ombud, underleverantörer och konsulter skadeslösa från alla förluster, skador, rättigheter, anspråk och åtgärder av något slag i samband med dragningen eller till följd av godkännande, innehav eller användning av något pris, inklusive utan begränsning, personskada, egendomsskada och anspråk baserade på publicitetsrättigheter, ärekränkning eller intrång i privatlivet.
 23. En deltagares mottagande av ett pris är villkorat av att deltagaren utför alla relevanta godkännanden och annan dokumentation och tillhandahåller sådan hjälp som arrangören rimligen kan kräva.
 24. Arrangören ska inte hållas ansvarig för brott mot sina skyldigheter enligt detta avtal till följd av orsaker utanför arrangörens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till bränder, strejker (av egna eller andra anställda), uppror eller upplopp, embargon, transportförseningar, krav eller bestämmelser från någon civil eller militär myndighet, datavirus, buggar, manipulation, obehörigt ingripande, bedrägeri eller tekniskt fel och arrangören ska ha rätt att avbryta, avsluta, ändra eller upphäva dragningen och dessa villkor utan skadeståndsskyldighet.
 25. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller avbryta denna dragning eller att begränsa dess tillgänglighet för någon person, när som helst, av någon eller ingen anledning, och utan föregående meddelande eller ansvar gentemot deltagarna.
 26. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar och deltagaren samtycker härmed till att domstolarna i Irland, till förmån för arrangören och utan att det påverkar arrangörens rätt att vidta åtgärder inför någon annan behörig domstol, ska ha behörighet att höra och avgöra alla stämningar, åtgärder eller förfaranden som kan uppstå ur eller i samband med dessa villkor och för sådana ändamål överlämnar deltagaren oåterkalleligt jurisdiktionen till sådana domstolar.
Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Skrolla till toppen