Hostelworld.com – “Jaký jste cestovatel?” – Oznámení o ochraně osobních údajů (“Oznámení”)

Language Specific Image

Společnost Hostelworld.com Limited (dále jen “společnost”, “my”, “nás” nebo “naše”) shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti se soutěží s názvem “Jaký jste cestovatel?” (dále jen “soutěž”). Činíme tak v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Toto oznámení vysvětluje, jaké osobní údaje, které se vás týkají, jsou shromažďovány, k jakým účelům jsou používány, jakým třetím stranám mohou být zpřístupněny a jak můžete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů.

Toto oznámení je třeba číst společně s podmínkami soutěže(k dispozici zde), protože některé pojmy uvedené v tomto oznámení jsou definovány v těchto podmínkách.

Shromažďované osobní údaje

Typy osobních údajů, které se vás týkají a které shromažďujeme a zpracováváme, mohou zahrnovat:

 • vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, věk a zemi bydliště;
 • vaše odpovědi na otázky v průzkumu, které budou shromažďovány anonymně; a
 • pokud budete v souladu s podmínkami soutěže vyhlášeni výhercem soutěže, budete muset poskytnout obsah, jako jsou fotografie a příběhy nebo videa na sociálních sítích.

Upozorňujeme, že pokud výše uvedené informace neposkytnete, nebudete do soutěže zařazeni.

Účely zpracování a právní základy

 • Vaše e-mailová adresa bude použita pro účely realizace slosování. Právním základem pro toto zpracování je, že je nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
 • Vaše e-mailová adresa bude použita pro účely přímého marketingu. Právním základem pro toto zpracování je souhlas, který poskytnete při účasti v Soutěži.
 • Pokud budete vyhlášeni výhercem Soutěže, vaše jméno, země bydliště a další obsah, jako jsou fotografie, příběhy na sociálních sítích a videa, mohou být nahrány na naše webové stránky a sociální sítě včetně našeho blogu nebo mohou být použity pro náš elektronický zpravodaj. Právním základem pro toto zpracování je, že je v našem oprávněném zájmu provádět marketingové aktivity a že je nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje můžeme v souvislosti s výše uvedenými účely předat příjemcům z řad třetích stran, mezi které patří např:

 • poskytovatelům služeb sociálních médií a dalším poskytovatelům IT služeb, mimo jiné SurveyMonkey a Instagram;
 • příslušným regulačním orgánům a institucím, pokud to vyžadují nebo vyžadují právní předpisy;
 • dalším členům naší firemní skupiny; a

Uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo ke splnění zákonných, regulačních nebo interních politických požadavků a případně k řešení jakýchkoli nároků nebo sporů, které by mohly vzniknout v souvislosti s vaší smlouvou.

Předávání údajů do zahraničí

V souvislosti s výše uvedeným můžeme vaše osobní údaje předávat mimo Evropský hospodářský prostor, a to i do jurisdikce, která není Evropskou komisí uznána jako jurisdikce poskytující rovnocennou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je poskytována v Evropské unii. Pokud tak učiníme a v takovém rozsahu, zajistíme, aby byla zavedena vhodná opatření ke splnění našich povinností podle platných právních předpisů upravujících takové předávání, což může zahrnovat uzavření smlouvy upravující předávání, která obsahuje “standardní smluvní doložky” schválené pro tento účel Evropskou komisí, nebo v případě předávání do Spojených států amerických zajistíme, aby se na předávání vztahoval rámec EU-USA Privacy Shield. Pro další podrobnosti o opatřeních, která jsme v tomto ohledu přijali, nás prosím kontaktujte na adrese customerservice@hostelworld.com[2].

Vaše práva

Za určitých okolností a s určitými omezeními máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům;
 • právo požadovat opravu a/nebo výmaz vašich osobních údajů;
 • právo na omezení používání vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo právo požadovat, abychom tyto údaje předali jinému správci, a
 • pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním.

Chcete-li uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat na adrese customerservice@hostelworld.com.

Stížnosti

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme použili vaše údaje nebo jak jsme se zabývali vašimi právy, máte právo podat stížnost irskému komisaři pro ochranu údajů(info@dataprotection.ie) nebo místnímu dozorovému úřadu.

[1] Hostelworld, zde prosím vložte hypertextový odkaz na obchodní podmínky

[2] Hostelworld, vložte prosím odkaz na příslušnou webovou stránku zde

Podmínky a pravidla Hostelworld.com

 1. Popis soutěže:

Název soutěže (“losování“): “Jaký typ cestovatele jste?”

Popis výhry (dále jen “výhra“): Výhra zahrnuje až 1 000 EUR na pobyt nebo pobyty pro dvě osoby (výherce a jeho nominovaného přítele (jak je definován níže) v hostelu nebo hostelech uvedených na www.hostelworld.com, a to na dobu maximálně 10 nocí. Cena zahrnuje také zpáteční letenky v ekonomické třídě zdarma pro výherce a jeho nominovaného přítele z nejbližšího dostupného mezinárodního (případně vnitrostátního) letiště, a to až do maximální ceny 2 000 EUR a 2 000 EUR na útratu

Ubytování bude záviset na dostupnosti.

Tato částka 2 000 € v hotovosti, která bude převedena na bankovní účet Výherce na cestu.

Cesta se musí uskutečnit striktně mezi 30. červnem 2018 a 31. prosincem 2018.

Výherce nese odpovědnost za veškeré daně, náklady a další výdaje, které nejsou výslovně zahrnuty v ceně, a souhlasí s tím, že při převzetí ceny tak činí zcela na vlastní riziko a odpovědnost.

Výhra nemá peněžní ekvivalent.

Výhra bude doručena na e-mailovou adresu, kterou výherce uvede po svém vylosování a kontaktování.

Počet výherců (“výherce“): Výhru získá jeden (1) globální výherce ve všech kanálech. Výherce si bude moci přivést jednoho (1) přítele, který se k němu na tuto cestu připojí (“nominovaný přítel“).

Poskytovatel ceny, který je třetí stranou (“partner“):

Slosování je otevřené: Slosování bude otevřeno pro účast od 00:01 GMT dne1. května 2018 do 23:59 GMT dne 31. května 2018.[1]

Datum konání losování: Datum losování se uskuteční 8. června 2018 ve 14:00 hodin GMT.[2] Bude se jednat o náhodné losování.

Výherce/náhradní výherce bude vyrozuměn: Výherce/alternativní výherce bude Pořadatelem vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

Datum, do kterého si musí výherce vyzvednout výhru: Do tří (3) kalendářních dnů od data oznámení, že se stal Výhercem v souladu s článkem 8.

Datum, do kterého si musí alternativní výherce vyzvednout svou cenu: Do tří (3) kalendářních dnů od data oznámení, že je alternativním výhercem v souladu s bodem 8. Pokud první alternativní výherce nebude schopen potvrdit svou výhru do tří (3) kalendářních dnů, bude informován druhý alternativní výherce a tento postup se bude průběžně opakovat.

 1. Pořadatelem slosování je společnost Hostelworld.com Limited (dále jen “pořadatel“) se sídlem Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko.
 2. Účastí v losování “účastník” souhlasí s těmito podmínkami a souhlasí s tím, že rozhodnutí pořadatele je závazné a konečné.
 3. Pro účast ve slosování není nutný žádný nákup.
 4. Výhru poskytuje pořadatel a případně partner.
 5. Pořadatel nevlastní ani neprovozuje žádnou ze služeb, které jsou poskytovány v rámci Výhry. Aby mohli Výhru využít, budou Výherce a Nominovaný přítel povinni souhlasit s příslušnými podmínkami nebo smlouvou požadovanými třetími stranami poskytujícími Výhru, včetně případného Partnera. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel nebude stranou takových smluv s dodavateli třetích stran a nebude vůči výherci odpovědný za podmínky těchto smluv, ať už přímo či nepřímo.
 6. Výhra je závislá na dostupnosti a závisí na uvážení Pořadatele a případně Partnera.
 7. Výhra je nepřenosná, nelze ji použít v kombinaci s jinou nabídkou a může ji získat pouze výherce, kterého pořadatel vyrozumí v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše. Pro uplatnění nároku na Výhru může být nutné, aby Výherce a Nominovaný přítel přijali určité podmínky, které budou Výherci zaslány při oznámení o získání Výhry v souladu s bodem 1.
 8. Pokud Cena zahrnuje letenky, bude použité letiště odletu záviset na přímé dostupnosti z nejbližšího dostupného vnitrostátního nebo mezinárodního letiště Výherce, které nemusí být nutně nejbližší. Výhra se vztahuje na jeden odlet a jeden přílet a nezahrnuje více letů z různých letišť.
 9. Výherce a nominovaný přítel mohou potřebovat k cestě do země, ve které se výhra nachází, vízum, které by si měli na vlastní náklady vyřídit na místním velvyslanectví příslušné země. Výherce a nominovaný přítel odpovídají za splnění vízových požadavků příslušné země. Schválení je na uvážení velvyslanectví příslušné země a pořadatel a partner nenesou odpovědnost za případné zamítnutí žádosti o vízum.
 10. Cestovní pojištění není součástí ceny a je na odpovědnosti výherce a nominovaného přítele, aby si sjednali vhodné pojištění pro své potřeby, pokud je to v souvislosti s cenou relevantní.
 11. Účastníci a nominovaný přítel musí být starší 18 (osmnácti) let. Pro účast ve slosování musí Účastníci odpovědět na dvě anketní otázky. Účastník se účastní Slosování na vlastní nebezpečí a z vlastní iniciativy a odpovídá za dodržování místních zákonů v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Účast ve Slosování může být podle zákonů příslušné jurisdikce nezákonná, a pokud je účast ve Slosování nezákonná, porušuje Účastník tyto podmínky a bude ze Slosování okamžitě vyloučen. Účastníci prostřednictvím Facebooku jsou povinni úplně a správně vyplnit vstupní formulář, který je k dispozici na surveymonkey.com. Pro účast ve Slosování musí Účastníci uvést své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, věk, zemi bydliště a odpovědět na čtyři anketní otázky.
 12. Slosování se nemohou účastnit zaměstnanci ani zástupci pořadatele nebo jakýchkoli přidružených společností či dceřiných společností nebo jakýchkoli třetích stran zapojených do slosování, včetně případného partnera.
 13. Slosování se lze zúčastnit v termínech uvedených v bodě 1 výše. Účastníci budou povinni splnit veškeré požadavky na účast ve Slosování. Slosování o Cenu se uskuteční v den uvedený v bodě 1 výše.
 14. Výherce losování bude náhodně vybrán pořadatelem ze všech přihlášek, které splňují podmínky účasti.
 15. Účastí ve slosování každý Účastník souhlasí s tím, aby Pořadatel použil jeho jméno a zemi bydliště, které budou jako výherce uvedeny na blogu Hostelworld.com a také na příspěvku na Instagramu.
 16. Účastí ve slosování každý Účastník souhlasí s tím, že se v případě, že se stane Výhercem, bude podílet na propagačních aktivitách, které si Pořadatel v rozumné míře vyžádá, jako je poskytnutí obsahu (např. fotografií, příběhů na Instagramu nebo videí) Pořadateli pro webové stránky Hostelworld.com, blog, elektronické zpravodaje a kanály sociálních médií pro další marketingové účely po skončení slosování.
 17. V okamžiku vstupu do Slosování bude Účastník souhlasit s přihlášením k odběru elektronických zpravodajů Hostelworld.com.
 18. Výherce si vyzvedne cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že výherce do tohoto data neodpoví písemně prostřednictvím e-mailu, rozhodne se cenu nepřijmout, není způsobilý k účasti ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Pořadatel poté provede losování ze všech zbývajících způsobilých příspěvků a jako výherce příslušné ceny bude vybrán náhradní účastník (dále jen “náhradní výherce“).
 19. Náhradní výherce bude vyrozuměn v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše. Alternativní výherce si vyzvedne cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že náhradní výherce do tohoto data písemně neodpoví e-mailem, rozhodne se cenu nepřevzít, není způsobilý pro účast ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Cena bude poté znovu vydána dalšímu alternativnímu výherci.
 20. Na jednu e-mailovou adresu nebo případně účet na sociálních sítích (poslední příspěvek) bude přijat pouze jeden příspěvek. Pořadatel nebude akceptovat více přihlášek s použitím stejné e-mailové adresy nebo účtu na sociální síti.
 21. V případě sporu ohledně totožnosti osoby, která odeslala online příspěvek, bude příspěvek považován za odeslaný oprávněným držitelem e-mailového účtu nebo účtu na sociální síti.
 22. Každý účastník zprošťuje pořadatele a jeho zaměstnance, zástupce, subdodavatele a konzultanty odpovědnosti za veškeré ztráty, škody, práva, nároky a žaloby jakéhokoli druhu v souvislosti s losováním nebo v důsledku přijetí, držení nebo použití jakékoli ceny, mimo jiné včetně zranění osob, poškození majetku a nároků založených na právech na publicitu, pomluvě nebo narušení soukromí.
 23. Podmínkou převzetí jakékoli Ceny Účastníkem je, že Účastník a Nominovaný přítel uzavřou veškerá příslušná prohlášení a další dokumenty a poskytnou takovou součinnost, jakou může Pořadatel rozumně požadovat.
 24. Pořadatel neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z těchto podmínek v důsledku příčin, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně požárů, stávek (vlastních nebo jiných zaměstnanců), povstání nebo nepokojů, embarg, zpoždění v dopravě, požadavků nebo nařízení jakýchkoli civilních nebo vojenských orgánů, počítačových virů, chyb, neoprávněných zásahů, podvodů nebo technických poruch, a pořadatel je oprávněn zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit slosování a tyto podmínky bez jakékoli odpovědnosti.
 25. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči účastníkům, upravit nebo přerušit toto slosování nebo omezit jeho dostupnost pro jakoukoli osobu.
 26. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s irskými zákony a účastník tímto souhlasí s tím, že ve prospěch pořadatele a aniž by bylo dotčeno právo pořadatele obrátit se na jakýkoli jiný soud příslušné jurisdikce, budou mít irské soudy pravomoc projednat a rozhodnout jakoukoli žalobu, úkon nebo řízení, které by mohly vzniknout na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, a pro tyto účely se účastník neodvolatelně podřizuje jurisdikci těchto soudů.

[1] Poznámka MF : Hostelworld, vyplňte prosím.

[2] Poznámka MF : Hostelworld, prosím, vyplňte.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top